Ευρετήριο

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 1/2020, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος 2020

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €98.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία. Κήρυξη ακυρότητας σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εικονιστικό σήμα της ΕΕ που απεικονίζει τρεις παράλληλες λωρίδες. Διακριτικός χαρακτήρας σήματος κτηθέντος διά της χρήσεως. Μορφή χρήσεως που δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη. Μορφή που διαφέρει από τη μορφή υπό την οποία καταχωρίστηκε το σήμα ως προς ορισμένες μη αμελητέες παραλλαγές. Αντίστροφος χρωματικός συνδυασμός. Προσφυγή στο ΔΕΕ για την ακύρωση απόφασης του EUIPO. ΓενΔΕΕ υπόθ. T-307/17, απόφ. της 19.6.2019, (σημ. Ν. Κρητικού),

σελ. 122.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων οφειλέτη από τράπεζα σε εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών. Η αρχή της διαφάνειας επιβάλλει κατά τη λήψη δεδομένων, οποιαδήποτε μορφή και αν έχει η επεξεργασία, να ενημερώνεται το υποκείμενο για τους σκοπούς της επεξεργασίας με «σαφή τρόπο», ενώ «γενικές αναφορές», όπως «σκοποί διαφήμισης», «ασφαλείας», «καταλογογράφησης» εν γένει δεν είναι σύμφωνοι με το πνεύμα του ΓΚΠΔ. ΑΠ 171/2019, σημ. Ε. Μαργαρίτης,

σελ. 168.

Ελευθερία της έκφρασης και δικαίωμα στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Μελέτη Χ. Βρεττού,

σελ. 24.

Κατευθυντήριες γραμμές ΑΠΔΠΧ για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διαχείρισης του COVID-19,

σελ. 176.

Online διαφήμιση και προστασία προσωπικών δεδομένων, Μελέτη Β. Καρκατζούνης / Λ. Μήτρου,

σελ. 5.

Πανδημία και Ιδιωτικότητα, FORUM, Σ. Τάσσης,

σελ. 57.

Παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επεξεργασία εγγράφου με την προσκόμισή του ως αποδεικτικού μέσου στο δικαστήριο. Αστική ευθύνη κατ’ άρθρο 23 Ν 2472/1997. Η χρήση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας δικηγόρου με τον πελάτη του, σε υπόθεση άσχετη με την κρινόμενη, συνιστά παράνομη επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και, συνεπώς, παράβαση της σχετικής νομοθεσίας. ΑΠ 186/2020,

σελ. 174.

Συστήματα Βιντεοεπιτήρησης, αναγνώριση προσώπου και προστασία προσωπικών δεδομένων, Μελέτη Μ. Σκόνδρα,

σελ. 45.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Online διαφήμιση και προστασία προσωπικών δεδομένων, Μελέτη Β. Καρκατζούνης / Λ. Μήτρου,

σελ. 5.

Παραδεκτό αγωγής αποζημίωσης εναντίον ιδιοκτήτη διαδικτυακού ιστότοπου. Υποχρέωση προηγούμενης αποστολής εξώδικης δήλωσης στον ιδιοκτήτη εντύπου, βάσει του άρθρου μόνου του Ν 1178/1981, άλλως απορρίπτεται η αγωγή αποζημίωσης ως απαράδεκτη. Η προϋπόθεση αυτή εφαρμόζεται και επί προσβολών της προσωπικότητας οι οποίες συντελούνται στο διαδίκτυο, μέσω ηλεκτρονικών ιστοσελίδων ή άλλων διαδικτυακών ιστοτόπων (όπως το “YouTube”). ΠΠρΑθ 643/2020 (Τμ. Ενοχικού Δικαίου),

σελ. 87.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Φόρος που αφορά τις διαφημιστικές δραστηριότητες και στηρίζεται στον κύκλο εργασιών. Το άρθρο 56 ΣΛΕΕ έχει την έννοια ότι δεν αντιτίθεται σε ρύθμιση κράτους μέλους η οποία επιβάλλει στους παρόχους διαφημιστικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος (όπως η υπηρεσία Google Ads) υποχρέωση υποβολής δήλωσης, προκειμένου να υπαχθούν σε φόρο διαφημίσεων αλλά έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε ρύθμιση κράτους μέλους κατά την οποία στους εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι δεν έχουν συμμορφωθεί με υποχρέωση υποβολής δήλωσης για τους σκοπούς της υπαγωγής τους σε φόρο διαφημίσεων, επιβάλλονται επαναλαμβανόμενα σωρευτικά διοικητικά πρόστιμα χωρίς να τηρείται μία διαδικασία αντιρρήσεων και ακρόασης του παραβάτη. ΔΕΕ υπόθ. C-482/18, απόφ. της 3.3.2020,

σελ. 152.

Online διαφήμιση και προστασία προσωπικών δεδομένων, Μελέτη Β. Καρκατζούνης / Λ. Μήτρου,

σελ. 5.

ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ

Τρίτος στη δυσφήμηση. Η έννοια του τρίτου στο αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης. Στην έννοια του τρίτου εντάσσεται οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή αρχή (δικαστής, εισαγγελέας, γραμματέας, δικαστικός επιμελητής, αστυνομικό όργανο κλ.π.). ΑΠ 1926/2019 (ΣΤ΄ Ποινικό Τμ.),

σελ. 86.

ΕΕΤΤ

Προκήρυξη παρόχου δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Απορρίπτεται αίτηση ακυρώσεως κατά της προκήρυξης δημοπρασίας της ΕΕΤΤ για τη χορήγηση σε πάροχο. Αορίστως αμφισβητείται, κατ’ επίκληση της αρχής της αναλογικότητας, η επιλογή της Διοίκησης για το σύστημα της κεντρικής κωδικοποίησης του τηλεοπτικού σήματος, χωρίς να αποδεικνύεται ότι το εν λόγω σύστημα υστερεί, και μάλιστα καταδήλως, έναντι του προηγούμενου συστήματος της απευθείας κωδικοποίησης στα κέντρα εκπομπής και ότι η επιλογή αυτή υποχρεώνει τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς σε υπέρογκα έξοδα. Ο καθορισμός των Περιφερειακών Ζωνών, στις οποίες εκπέμπουν οι σταθμοί περιφερειακής εμβέλειας, χωρεί επί τη βάσει τεχνικών προεχόντως κριτηρίων και δεν απαιτείται, κατά νόμο, τα όρια των ζωνών αυτών να ταυτίζονται με τα όρια των διοικητικών περιφερειών της χώρας. ΣτΕ 2476/2019, (σχετικό Forum Α. Οικονόμου),

σελ. 159.

Μπροστά στα αδιέξοδα της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης - Aντί σχολίου στην ΣτΕ 2476/2019, FORUM, Α. Οικονόμου,

σελ. 66.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Ελευθερία της έκφρασης και δικαίωμα στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Μελέτη Χ. Βρεττού,

σελ. 24.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν 3959/2011, όπως ισχύει, επί αιτήματος παροχής γνώμης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, αναφορικά με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην εθνική αγορά διανομής προϊόντων έντυπου Τύπου. Γνωμ. Επ. Ανταγωνισμού 39/2019 (Ολομέλεια),

σελ. 144.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα. Διαδικτυακή αγορά «μεταχειρισμένων»ηλεκτρονικών βιβλίων (E-BOOKS). Άυλη ψηφιακή μετάδοση μέσω μεταφορτώσεως, έναντι αντιτίμου και για απεριόριστο χρονικό διάστημα, ηλεκτρονικών βιβλίων. Προϋποθέσεις ανάλωσης του δικαιώματος διανομής επί υλικών αντιγράφων. Λειτουργική και οικονομική διάκριση μεταξύ των προγραμμάτων Η/Υ και άλλων προστατευόμενων έργων (ηλεκτρονικών βιβλίων). Διαφοροποίηση της υλικής από την ηλεκτρονική διανομή (υλικά και άυλα αντίγραφα). Ένταξη της (άυλης) ψηφιακής μετάδοσης προστατευόμενου περιεχομένου στο ρυθμιστικό πεδίο του δικαιώματος κατ’ αίτησης διάθεσης στο κοινό (making available right). Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του making available right. Μη ανάλωση του δικαιώματος. ΔΕΕ υπόθ. C-263/2018, απόφ. της 19.12.2019, (σημ. Κ. Βόσσος),

σελ. 106.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ο θεσμός των ηλεκτρονικών υπογραφών. Η 20ετής πορεία - προοπτικές για το μέλλον, Μελέτη Χ. Μουζάκης,

σελ. 39.

ΚΑΜΕΡΕΣ

Συστήματα Βιντεοεπιτήρησης, αναγνώριση προσώπου και προστασία προσωπικών δεδομένων, Μελέτη Μ. Σκόνδρα,

σελ. 45.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Υπηρεσίες στον τομέα των μεταφορών. Υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. Οδηγίες 2006/123/ΕΚ και 98/34/ΕΚ. Εθνική ρύθμιση που προβλέπει ποινικές κυρώσεις για την οργάνωση συστήματος προς διευκόλυνση της επαφής πελατών και ατόμων τα οποία παρέχουν, χωρίς να διαθέτουν άδεια προς τούτο, επ’ αμοιβή υπηρεσίες οδικής μεταφοράς προσώπων με οχήματα που έχουν λιγότερες από δέκα θέσεις αφορά «υπηρεσία στον τομέα των μεταφορών», στον βαθμό που εφαρμόζεται επί υπηρεσίας διαμεσολάβησης η οποία παρέχεται μέσω εφαρμογής για έξυπνα τηλέφωνα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας συνολικής υπηρεσίας της οποίας κύριο στοιχείο είναι η υπηρεσία μεταφοράς. Τέτοιου είδους υπηρεσία αποκλείεται από το πεδίο εφαρμογής των οδηγιών αυτών. ΔΕΕ υπόθ. C-320/2016, απόφ. της 10.4.2018, (σημ. Κ. Πλιάτσικας),

σελ. 101.

Υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας (ΚτΠ). Υποχρέωση κοινοποίησης των μέτρων που περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών της ΚτΠ. Μία υπηρεσία διαμεσολάβησης η οποία έχει ως αντικείμενο την έναντι αμοιβής διευκόλυνση της επικοινωνίας, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μεταξύ, αφενός, δυνητικών μισθωτών και, αφετέρου, επαγγελματιών ή μη επαγγελματιών εκμισθωτών που προσφέρουν υπηρεσίες παροχής καταλύματος βραχείας διάρκειας, καθώς και την ταυτόχρονη παροχή ορισμένων άλλων υπηρεσιών παρεπόμενων της εν λόγω υπηρεσίας διαμεσολάβησης, πρέπει να χαρακτηρισθεί ως «υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας» εμπίπτουσα στην οδηγία 2000/31. ΔΕΕ υπόθ. C-390/2018, απόφ. της 19.12.2019, (σημ. Κ. Πλιάτσικας),

σελ. 89.

ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ

Διακριτή μεταχείριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού. Δημόσια ανάρτηση φωτογραφίας σε σελίδα στο Facebook δύο γκέι ανδρών που φιλιούνται. Διατύπωση επικίνδυνα ομοφοβικών σχολίων από σχολιαστές της φωτογραφίας. Άρνηση κίνησης ποινικής δίωξης από τις εθνικές δικαστικές αρχές σε βάρος των συντακτών των σχολίων. Θετικές υποχρεώσεις των Κρατών στα πλαίσια της Συμβάσεως. Αντίθετη με τη Σύμβαση η άρνηση των αρχών να ερευνήσουν με αποτελεσματικό τρόπο κατά πόσον τα επίμαχα σχόλια συνιστούν υποκίνηση σε μίσος και σε βία. Συντρέχει παραβίαση του άρθρου 14 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 της Συμβάσεως. ΕΔΔΑ απόφαση της 14.1.2020, υποθ. Beizaras και Levickas κατά Λιθουανίας, (σημ. Π. Γαλάνης),

σελ. 73.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Άδεια από το ΥΠΠΟΑ στον ΟΣΔ «ΕΔΕΜ». Επικαιρότητα,

σελ. 2.

ΔΕΕ: Δεν υφίσταται πράξη παρουσίασης έργων στο κοινό από εκμισθωτές αυτοκινήτων εξοπλισμένων με ραδιοφωνικούς δέκτες. Επικαιρότητα,

σελ. 2.

Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα. Διαδικτυακή αγορά «μεταχειρισμένων»ηλεκτρονικών βιβλίων (E-BOOKS). Άυλη ψηφιακή μετάδοση μέσω μεταφορτώσεως, έναντι αντιτίμου και για απεριόριστο χρονικό διάστημα, ηλεκτρονικών βιβλίων. Προϋποθέσεις ανάλωσης του δικαιώματος διανομής επί υλικών αντιγράφων. Λειτουργική και οικονομική διάκριση μεταξύ των προγραμμάτων Η/Υ και άλλων προστατευόμενων έργων (ηλεκτρονικών βιβλίων). Διαφοροποίηση της υλικής από την ηλεκτρονική διανομή (υλικά και άυλα αντίγραφα). Ένταξη της (άυλης) ψηφιακής μετάδοσης προστατευόμενου περιεχομένου στο ρυθμιστικό πεδίο του δικαιώματος κατ’ αίτησης διάθεσης στο κοινό (making available right). Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του making available right. Μη ανάλωση του δικαιώματος. ΔΕΕ υπόθ. C-263/2018, απόφ. της 19.12.2019, (σημ. Κ. Βόσσος),

σελ. 106.

Eλβετία: Ευρείες μεταρρυθμίσεις στον Νόμο Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Επικαιρότητα,

σελ. 3.

Ενσωματώθηκε η Οδηγία 2017/1564 για τη χρήση έργων από Εντυποανάπηρους και άλλους ωφελουμένους. Επικαιρότητα,

σελ. 2.

Κίνα: Αναγνώριση προστασίας σε έργο που δημιουργήθηκε από σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Επικαιρότητα,

σελ. 2.

Δεν ενσωματώνεται στο εσωτερικό δίκαιο η Οδηγία 2019/790. Επικαιρότητα,

σελ. 2.

Tσεχία: Η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων σε κτίριο προσβάλλει το ηθικό δικαίωμα του αρχιτέκτονα. Επικαιρότητα,

σελ. 3.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Οι κανονιστικές προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης και το ζήτημα της αναγνώρισης της προσωπικότητας, Μελέτη Δ. Κουκιάδης,

σελ. 17.

Παραδεκτό αγωγής αποζημίωσης εναντίον ιδιοκτήτη διαδικτυακού ιστότοπου. Υποχρέωση προηγούμενης αποστολής εξώδικης δήλωσης στον ιδιοκτήτη εντύπου, βάσει του άρθρου μόνου του Ν 1178/1981, άλλως απορρίπτεται η αγωγή αποζημίωσης ως απαράδεκτη. Η προϋπόθεση αυτή εφαρμόζεται και επί προσβολών της προσωπικότητας οι οποίες συντελούνται στο διαδίκτυο, μέσω ηλεκτρονικών ιστοσελίδων ή άλλων διαδικτυακών ιστοτόπων (όπως το “YouTube”). ΠΠρΑθ 643/2020 (Τμ. Ενοχικού Δικαίου),

σελ. 87.

ΣΗΜΑ

Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία. Κήρυξη ακυρότητας σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εικονιστικό σήμα της ΕΕ που απεικονίζει τρεις παράλληλες λωρίδες. Διακριτικός χαρακτήρας σήματος κτηθέντος διά της χρήσεως. Μορφή χρήσεως που δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη. Μορφή που διαφέρει από τη μορφή υπό την οποία καταχωρίστηκε το σήμα ως προς ορισμένες μη αμελητέες παραλλαγές. Αντίστροφος χρωματικός συνδυασμός. Προσφυγή στο ΔΕΕ για την ακύρωση απόφασης του EUIPO. ΔΕΕ υπόθ. T-307/17, απόφ. της 19.6.2019 του Γενικού Δικαστηρίου, (σημ. Ν. Κρητικού),

σελ. 122.

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Οι κανονιστικές προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης και το ζήτημα της αναγνώρισης της προσωπικότητας, Μελέτη Δ. Κουκιάδης,

σελ. 17.

Τεχνητή νοημοσύνη και Δικαιοσύνη. Ο νομικός πολιτισμός εξελίσσεται με διάφορους νέους κλάδους του δικαίου, όπως είναι και το Δίκαιο Τεχνητής Νοημοσύνης, που προάγεται ιδιαίτερα από πρόσφατα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σαν εκείνο της 16ης Φεβρουαρίου του 2017 με το οποίο εξετάζεται το ενδεχόμενο απονομής της ιδιότητας των ηλεκτρονικών προσώπων στα ευφυή συστήματα. Η Ποινική Δικαιοσύνη έχει και αυτή αρχίσει να κάνει χρήση των τεχνολογικών δυνατοτήτων όχι μόνον του Νευροδικαίου, ιδίως σε περίπτωση αμφισβήτησης πραγματογνωμοσύνης, αλλά και του σε στενή έννοια Τεχνολογικού Δικαίου, στο οποίο συγκαταλέγεται και το Δίκαιο Τεχνητής Νοημοσύνης. Ωστόσο, κριτική έχει ασκηθεί για τη χρήση των ευφυών συστημάτων, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της ποινικής δίκης, με μία ανεξάρτητη δημοσιογραφική έρευνα στις ΗΠΑ να προσάπτει τη μομφή της ρατσιστικής προσέγγισης σε ευφυή συστήματα που υποβοηθούν τους δικαστές. FORUM, Α. Μανιάτης,

σελ. 68.

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Τηλεοπτική εκπομπή. Παραβίαση αρχής αξίας ανθρώπου. Κατά την παρουσίαση περιστατικού εκσπερμάτισης στην πλάτη φοιτήτριας στη Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ από τηλεοπτικό σταθμό διαπιστώθηκε παραβίαση της αρχής της αξίας του ανθρώπου και προβολή δυσμενών διακρίσεων, ήτοι μειωτικών, σεξιστικών και ρατσιστικών χαρακτηρισμών, μηνυμάτων και σχολίων. Επιβολή χρηματικού προστίμου 150.000€, κύρωσης αναστολής της μετάδοσης της εκπομπής επί πέντε συνεχείς ημέρες και ηθικής κύρωσης μετάδοσης κάρτας για το περιεχόμενο της κύρωσης. ΕΣΡ 192/2019,

σελ. 148.

 

ΤΗΛΕΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Παραπλάνηση τηλεθεατών. Τηλεοπτικό παιχνίδι το αποτέλεσμα του οποίου εξαρτάται από τη βούληση του τηλεοπτικού σταθμού να καθορίσει το χρονικό σημείο οπότε θα συγκρίνει τους ταχύτερους τηλεθεατές, παραπλανά τους θεατές ως προς τα χρονικά όρια του διαγωνισμού και το εύρος των συμμετοχών σε αυτόν. Νόμιμα τα χρηματικά πρόστιμα 30.000€, 50.000€ και 70.000€ που επιβλήθηκαν από το ΕΣΡ εις βάρος σταθμού εθνικής εμβέλειας. ΣτΕ 2574/2019,

σελ. 143.

ΤΥΠΟΣ

Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν 3959/2011, όπως ισχύει, επί αιτήματος παροχής γνώμης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, αναφορικά με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην εθνική αγορά διανομής προϊόντων έντυπου Τύπου. Γνωμ. Επ. Ανταγωνισμού 39/2019 (Ολομέλεια),

σελ. 144.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διακριτή μεταχείριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού. Δημόσια ανάρτηση φωτογραφίας σε σελίδα στο Facebook δύο γκέι ανδρών που φιλιούνται. Διατύπωση επικίνδυνα ομοφοβικών σχολίων από σχολιαστές της φωτογραφίας. Άρνηση κίνησης ποινικής δίωξης από τις εθνικές δικαστικές αρχές σε βάρος των συντακτών των σχολίων. Θετικές υποχρεώσεις των Κρατών στα πλαίσια της Συμβάσεως. Αντίθετη με τη Σύμβαση η άρνηση των αρχών να ερευνήσουν με αποτελεσματικό τρόπο κατά πόσον τα επίμαχα σχόλια συνιστούν υποκίνηση σε μίσος και σε βία. Συντρέχει παραβίαση του άρθρου 14 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 της Συμβάσεως. ΕΔΔΑ απόφαση της 14.1.2020, υποθ. Beizaras και Levickas κατά Λιθουανίας, (σημ. Π. Γαλάνης),

σελ. 73.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΕΕΤΤ. Προκήρυξη παρόχου δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Απορρίπτεται αίτηση ακυρώσεως κατά της προκήρυξης δημοπρασίας της ΕΕΤΤ για τη χορήγηση σε πάροχο. Άσκηση μετ’ εννόμου συμφέροντος από τις αιτούσες εταιρείες με την ιδιότητά τους ως παρόχων περιεχομένου μόνον καθ’ ο μέρος πλήσσονται οι όροι για τους παρόχους αυτούς. Αορίστως αμφισβητείται, κατ’ επίκληση της αρχής της αναλογικότητας, η επιλογή της Διοίκησης για το σύστημα της κεντρικής κωδικοποίησης του τηλεοπτικού σήματος, χωρίς να αποδεικνύεται ότι το εν λόγω σύστημα υστερεί, και μάλιστα καταδήλως, έναντι του προηγούμενου συστήματος της απευθείας κωδικοποίησης στα κέντρα εκπομπής και ότι η επιλογή αυτή υποχρεώνει τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς σε υπέρογκα έξοδα. Ο καθορισμός των Περιφερειακών Ζωνών, στις οποίες εκπέμπουν οι σταθμοί περιφερειακής εμβέλειας, χωρεί επί τη βάσει τεχνικών προεχόντως κριτηρίων και δεν απαιτείται, κατά νόμο, τα όρια των ζωνών αυτών να ταυτίζονται με τα όρια των διοικητικών περιφερειών της χώρας. ΣτΕ 2476/2019, (σχετικό Forum Α. Οικονόμου),

σελ. 159.

Μπροστά στα αδιέξοδα της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης - Aντί σχολίου στην ΣτΕ 2476/2019, FORUM, Α. Οικονόμου,

σελ. 66.