ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 3/2018, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2018

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

ΑΓΩΓΗ

Σε ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό αρκεί το κλείσιμο αυτού να γίνει έως τη συζήτηση της αγωγής. Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων (εκχώρηση απαιτήσεων της ενάγουσας τράπεζας). Αόριστη η αγωγή διότι δεν αναφέρει η ενάγουσα τους χρόνους κατάρτισης των συμβάσεων μεταβίβασης και αναμεταβίβασης της απαίτησης που έχει κατά του οφειλέτη προς την αλλοδαπή εταιρία. Τα στοιχεία αυτά δεν προκύπτουν από το αντίγραφο κίνησης λογαριασμού. ΕφΠειρ 619/2017,

σελ. 218.

ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Σε ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό αρκεί το κλείσιμο αυτού να γίνει έως τη συζήτηση της αγωγής. Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων (εκχώρηση απαιτήσεων της ενάγουσας τράπεζας). Αόριστη η αγωγή διότι δεν αναφέρει η ενάγουσα τους χρόνους κατάρτισης των συμβάσεων μεταβίβασης και αναμεταβίβασης της απαίτησης που έχει κατά του οφειλέτη προς την αλλοδαπή εταιρία. Τα στοιχεία αυτά δεν προκύπτουν από το αντίγραφο κίνησης λογαριασμού. ΕφΠειρ 619/2017,

σελ. 218.

ΑΠΑΤΗ

Μία πράξη απάτης και όχι περισσότερες εξακολουθητικώς τελούμενες, όταν συνεπεία της άπαξ προκληθείσας πλάνης, ο εξαπατηθείς προβαίνει σε περισσότερες και σε διαφορετικούς χρόνους επιζήμιες πράξεις. ΑΠ 983/2018,

σελ. 250.

Η τέλεση της απάτης με τη μορφή της παρασιώπησης, που γίνεται με παράλειψη, προϋποθέτει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση και όχι μόνο την πηγάζουσα από την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. ΣυμβΑΠ 1074/2018,

σελ. 254.

Απάτη περί την πρόσληψη. Χρήση πλαστού εγγράφου. Κηρύσσεται αθώα η κατηγορουμένη. Δημόσια υπάλληλος, η οποία κατά το διορισμό της προσκόμισε πλαστό απολυτήριο Λυκείου, καθώς η παροχή μισθών εκ μέρους του Δημοσίου ισοσταθμίστηκε από την ισάξια αντιπαροχή της κατηγορουμένης, ήτοι την παρασχεθείσα εκ μέρους της εργασία. Συνεπώς ουδεμία βλάβη υπέστη το Δημόσιο. ΠεντΕφΚακΑθ 575/2018, (Παρατηρήσεις: Λιάνα Τσάκωνα)

σελ. 265.

Ψευδής βεβαίωση. Απάτη κακουργηματική. Καταχραστές του Δημοσίου. Απιστία. Οριστική παύση ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής. ΣυμβΕφΝαυπλ 63/2017,

σελ. 277.

ΑΠΙΣΤΙΑ

Ψευδής βεβαίωση. Απάτη κακουργηματική. Καταχραστές του Δημοσίου. Απιστία. Οριστική παύση ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής. ΣυμβΕφΝαυπλ 63/2017,

σελ. 277.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Καταγγελία σύμβασης μίσθωσης κατοικίας. Νόμιμη άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Αξίωση αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης σε περίπτωση μη νόμιμης άσκησης του δικαιώματος αυτού. ΜΠρΠειρ 2406/2018,

σελ. 222.

ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

Αποπλάνηση παιδιού κάτω των 14 ετών κατ’ εξακολούθηση. Συναίνεση ανηλίκου. Άρση αδίκου. ΑΠ Ολ 3/2018,

σελ. 247.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ

Παραγραφή των αξιώσεων του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή από τη σύμβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης εκ της κυκλοφορίας αυτοκινήτου, του Ηλία Κλάππα,

σελ. 197.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Εκ των υστέρων νομιμοποίηση υπερσυμβατικών εργασιών κατά το στάδιο της προσωρινής παραλαβής. Το δικάσαν Εφετείο δεν προέβη το πρώτον σε κρίση περί του καταβλητέου ποσού δια τις επίμαχες υπερσυμβατικές εργασίες, αλλά στήριξε την κρίση του την απόφασή του Υπουργού Πολιτισμού, δια της οποίας έγινε δεκτή η αίτηση θεραπείας της αναδόχου. ΣτΕ 474/2017, (Παρατηρήσεις: Μαρία Βύρρα)

σελ. 236.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Εκπαίδευση δικαστικών υπαλλήλων, της Παρασκευής Γιαννουλάκη,

σελ. 200.

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

Αξίωση λογοδοσίας - Προσέγγιση ουσιαστικού (ΑΚ 303) και δικονομικού (ΚΠολΔ 473-477) δικαίου (με αφορμή την ΠΠρΚερκ 1461/2017), του Γιαννίκου Πιτσιρίκου,

σελ. 204.

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Καταγγελία σύμβασης μίσθωσης κατοικίας. Νόμιμη άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Αξίωση αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης σε περίπτωση μη νόμιμης άσκησης του δικαιώματος αυτού. ΜΠρΠειρ 2406/2018,

σελ. 222.

ΟΛΠ

Πίνακας κατατάξεως επί πλειστηριασμού πλοίου. Δικαιώματα της ΟΛΠ ΑΕ, κατά τον ΚΟΔ/ΟΛΠ, πρυμνοδέτησης, παραβολής, λιμενικών υπηρεσιών προς πλοία κ.λπ. Η αναγγελθείσα απαίτηση της ΟΛΠ ΑΕ στερείται του προνομίου του άρθρου 205 ά τάξη του ΚΙΝΔ, εφ’ όσον, μετά την ισχύ του Ν 4404/2016, δηλ. μετά την ιδιωτικοποίησή της ΟΛΠ ΑΕ, απορρέει εξ εννόμου σχέσεως του ιδιωτικού δικαίου. Απορρίπτει την σχετική ανακοπή. ΜΠρΠειρ 4035/2018, (Παρατηρήσεις: Νικόλαος Κωνσταντινίδης)

σελ. 228.

Η προκήρυξη διαγωνισμών, η ανάθεση και η σύναψη συμβάσεων από την ΟΛΠ ΑΕ γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 8, 9 και 12 του Ν 4404/2016, χωρίς την υποχρέωση τήρησης τυπικών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, αλλά σύμφωνα με τον Κανονισμό Ανάθεσης Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών της ΟΛΠ ΑΕ. Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 1/2018 (Επταμελής Σύνθεση),

σελ. 240.

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

Πίνακας κατατάξεως επί πλειστηριασμού πλοίου. Δικαιώματα της ΟΛΠ ΑΕ, κατά τον ΚΟΔ/ΟΛΠ, πρυμνοδέτησης, παραβολής, λιμενικών υπηρεσιών προς πλοία κ.λπ. Η αναγγελθείσα απαίτηση της ΟΛΠ ΑΕ στερείται του προνομίου του άρθρου 205 ά τάξη του ΚΙΝΔ, εφ’ όσον, μετά την ισχύ του Ν 4404/2016, δηλ. μετά την ιδιωτικοποίησή της ΟΛΠ ΑΕ, απορρέει εξ εννόμου σχέσεως του ιδιωτικού δικαίου. Απορρίπτει την σχετική ανακοπή. ΜΠρΠειρ 4035/2018, (Παρατηρήσεις: Νικόλαος Κωνσταντινίδης)

σελ. 228.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΕΛΗ

Επιβολή από παραλιμένιο Δήμο δημοτικών ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού εις βάρος της ΟΛΠ ΑΕ. Η χερσαία λιμενική ζώνη της, βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως και δεν οφείλονται τα επίδικα τέλη στον αναιρεσείοντα Δήμο, καθώς το σύνολο της έκτασης αυτής και των εν γένει εγκαταστάσεών της συνιστούν κοινόχρηστο χώρο. ΣτΕ 915/2018,

σελ. 235.

ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Ψευδής βεβαίωση. Απάτη κακουργηματική. Καταχραστές του Δημοσίου. Απιστία. Οριστική παύση ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής. ΣυμβΕφΝαυπλ 63/2017,

σελ. 277.