ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 11/2018, Νοέμβριος 2018

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΓΩΓΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ

Δημόσια κτήματα. Είναι απαράδεκτη η κατά του Δημοσίου διεκδικητική ή αναγνωριστική της κυριότητας ακινήτου αγωγή αν δεν προηγηθεί η επίδοση της αίτησης θεραπείας και περάσουν έξι μήνες από την επίδοση, εκτός, αν στο διάστημα αυτό των έξι μηνών, ο αιτών έλαβε ειδοποίηση ότι έγιναν δεκτές ή απορρίφθηκαν οι αξιώσεις του. Η τήρηση της διοικητικής προδικασίας του άρθρου 8 παρ. 1 του ΑΝ 1539/1938 αφορά τη δημόσια τάξη, διότι έχει θεσπισθεί για το γενικό κοινωνικό συμφέρον. ΤρΕφΑθ 38/2018,

σελ. 1205.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Κατάργηση δυνατότητας χορήγησης αναστολής της εκτέλεσης επί άσκησης ανακοπής σε περίπτωση χρηματικής απαίτησης μετά τον Ν 4335/2015. Μη εφαρμογή προϊσχύοντος άρθρου 938 ΚΠολΔ λόγω προσβολής επιταγής προς πληρωμή επιδοθείσας μετά την 1.1.2016. ΜΠρΑθ 928/2018,

σελ. 1242.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ο περιορισμός της αδικοπρακτικής ευθύνης σε δόλο - Με έμφαση στο ειδικότερο παράδειγμα της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής. Μελ. Π. Σακκόπουλος,

σελ. 1170.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Εκτέλεση ασφαλιστικού μέτρου προσωρινής ρυθμίσεως καταστάσεως. Πότε απαιτείται επίδοση επιταγής και παρέλευση προθεσμίας (άρθρο 700 §2 εδ. β' ΚΠολΔ) (γνωμ.). Γνωμ. Π. Γέσιου-Φαλτσή,

σελ. 1137.

ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

Η προσβαλλόμενη απόφαση επικύρωσε την πρωτόδικη, πλην όμως αναιρέθηκε από τον Άρειο Πάγο, επειδή εφάρμοσε την διάταξη του άρθρου 873 ΑΚ, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της, δηλαδή να προκύπτει από το επίδικο έγγραφο το πλήρες περιεχόμενο της ενοχής και κυρίως το οφειλόμενο ποσό. Κατάρτιση έγκυρης ή μη σύμβασης αφηρημένης υπόσχεσης και αναγνώρισης χρέους. ΑΠ 1402/2018,

σελ. 1184.

ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

Αντικατάσταση αιτιολογιών πρωτόδικης απόφασης από απόφαση Εφετείου. Οι αιτιολογίες της πρωτόδικης παύουν να ισχύουν και, κατά συνέπεια, δεν δημιουργείται από την τελευταία δεδικασμένο. Ποιες ενστάσεις καλύπτονται από το δεδικασμένο. ΑΠ 456/2018,

σελ. 1221.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η προστασία του υποκειμένου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως καταναλωτή μετά τη θέσπιση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Μελ. Λ. Γρηγοριάδης,

σελ. 1141.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑ

Είναι απαράδεκτη η κατά του Δημοσίου διεκδικητική ή αναγνωριστική της κυριότητας ακινήτου αγωγή αν δεν προηγηθεί η επίδοση της αίτησης θεραπείας και περάσουν έξι μήνες από την επίδοση, εκτός, αν στο διάστημα αυτό των έξι μηνών, ο αϊτών έλαβε ειδοποίηση ότι έγιναν δεκτές ή απορρίφθηκαν οι αξιώσεις του. ΠΗ τήρηση της διοικητικής προδικασίας του άρθρου 8 παρ. 1 του ΑΝ 1539/1938 αφορά τη δημόσια τάξη, διότι έχει θεσπισθεί για το γενικό κοινωνικό συμφέρον. ΤρΕφΑθ 38/2018,

σελ. 1205.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Όταν, κατά τη θέληση των συμβαλλόμενων μερών, η μεταγενέστερη σύμβαση είναι συμπληρωματική και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αρχικής σύμβασης, τότε η περιεχόμενη στην αρχική έγγραφη σύμβαση διαιτητική ρήτρα αρκεί για να καθιδρύσει τη δικαιοδοσία του διαιτητικού δικαστηρίου και επί των διαφορών που ανακύπτουν από τη μεταγενέστερη αυτή συμπληρωματική σύμβαση, χωρίς να απαιτείται η επανάληψη της διαιτητικής ρήτρας. ΑΠ 358/2018,

σελ. 1233.

ΔΙΚΑΣΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η εξειδίκευση του δικαστικού λειτουργού στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης. Μελ. Γ. Βαλμαντώνης,

σελ. 1161.

ΔΙΚΑΣΤΕΣ

Η εξειδίκευση του δικαστικού λειτουργού στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης. Μελ. Γ. Βαλμαντώνης,

σελ. 1161.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Μία πρόταση για το ορισμένο κατ' άρθρα 215 § 1, 221 § 1γ' και 262 § 1 ΚΠολΔ της ένστασης παραγραφής στο πλαίσιο της δεύτερης αγωγής. Η θεραπεία της αοριστίας με βάση τη δικονομική συμπεριφορά του ενάγοντος. Μελ. Α. Καλαβρός,

σελ. 1158.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ευθύνη από επενδυτικές υπηρεσίες. Εκτέλεση χρηματιστηριακών συναλλαγών. Ο ενάγων ανέθεσε την εκτέλεση των χρηματιστηριακών του συναλλαγών σε χρηματιστική εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, υπάλληλος-αντικριστής της οποίας ήταν ο εναγόμενος, ο οποίος ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του εναγομένου τον Μάρτιο του 2003. Ο ενάγων σταδιακά επένδυσε κεφάλαιο ύψους 176.613.34 ευρώ, το οποίο, τον Δεκέμβριο του 2004, όταν και επιδόθηκε στον εναγόμενο η ανάκληση της πληρεξουσιότητας που του παρείχε ο ενάγων, ανερχόταν σε 10.800 ευρώ. ΑΠ 1402/2018,

σελ. 1184.

ΕΠΙΔΟΣΗ

H τήρηση της προθεσμίας του άρθρου 215 παρ. 2 ΚΠολΔ για την επίδοση της αγωγής στον εναγόμενο κάτοικο Καναδά είναι αδύνατη λόγω του χρόνου που θα απαιτηθεί για τη μετάφραση του δικογράφου και τη συντέλεση της επίδοσης από τις αρμόδιες καναδικές αρχές. Αίτηση του ενάγοντος κατ’ άρθρο 148 ΚΠολΔ για παράταση της προθεσμίας επίδοσης της αγωγής και όλων των νόμιμων προθεσμιών των άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ. ΜΠρΣπαρτ 191/2018,

σελ. 1229.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΕΚΝΑ

Επικοινωνία τέκνου με απώτερους ανιόντες. Επικοινωνία με τον παππού και την γιαγιά από την πατρική γραμμή, κατά το μέρος εκείνο που δεν μπορεί να δημιουργηθεί κίνδυνος για την ψυχική υγεία του ανηλίκου, την ασφάλειά του και την εν γένει ανατροφή του. Επικοινωνία παρουσία της μητέρας. Επικοινωνία και μέσω skype. ΜΠρΘεσ 9966/2018,

σελ. 1211.

ΕΠΙΤΑΓΗ

Ο περιορισμός της αδικοπρακτικής ευθύνης σε δόλο - Με έμφαση στο ειδικότερο παράδειγμα της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής. Μελ. Π. Σακκόπουλος,

σελ. 1170.

ΕΦΕΣΗ

Το Εφετείο, αν μετά την εξαφάνιση της εκκαλούμενης απόφασης, δικάζοντας την αγωγή, επιδικάσει τόκους επί του κεφαλαίου που δεν επιδικάσθηκαν με την εκκαλουμένη και το κεφάλαιο αυτό δεν είχε μεταβιβαστεί ενώπιόν του με λόγο έφεσης ή αντέφεσης, υποπίπτει στην αναιρετική πλημμέλεια του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολΔ, αφού λαμβάνει υπόψη του πράγματα που δεν προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. ΑΠ 579/2018,

σελ. 1231.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

Ακυρώνεται η έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης με την οποία επιβλήθηκε κατάσχεση σε βάρος αγροτεμαχίων του εγγυητή από τα οποία αποκομίζει γεωργικό εισόδημα, επειδή ο πλειστηριασμός τους θα επέφερε ικανοποίηση μικρού μέρους της συνολικής απαίτησης της επισπεύδουσας τράπεζας, η οποία ήταν εξασφαλισμένη με προσημειώσεις υποθήκης επί ανήκοντος στην πρωτοφειλέτρια οικοπέδου με κτιριακό συγκρότημα – εργοστάσιο, από τον πλειστηριασμό του οποίου θα μπορούσε να επιτευχθεί η πλήρης ικανοποίηση της συνολικής της απαίτησης. ΜΠρΣπαρτ 345/2018,

σελ. 1245.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Αποποίηση κληρονομίας ανηλίκων. Εκουσία δικαιοδοσία. Προθεσμία αποποίησης. Στη μετά από τη χορήγηση της άδειας του δικαστηρίου αποποίηση της κληρονομίας προβαίνουν οι γονείς ως νόμιμοι αντιπρόσωποι του τέκνου, στο όνομά του και όχι υπό άλλη ιδιότητα ή στο δικό τους όνομα. Θεμελίωση τοπικής αρμοδιότητας ενώ αιτούντες γονείς και τέκνα τους είναι κάτοικοι εξωτερικού. ΕιρΞανθ 139/2018,

σελ. 1213.

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

Πράξεις της Διοικήσεως, με τις οποίες παραχωρούνται ιδιαίτερα δικαιώματα επί κοινοχρήστων πραγμάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες με τις οποίες παραχωρείται η συνολική διαχείριση και εκμετάλλευση αυτών, καθώς και εκείνες, με τις οποίες καθορίζεται χρηματικό ποσό ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση τέτοιου δικαιώματος, αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις, διότι εκδίδονται κατ’ ενάσκηση δημοσίας εξουσίας και αποβλέπουν σε δημόσιο σκοπό. ΑΠ 1958/2017,

σελ. 1198.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αποκλειστική χρήση κοινού ακινήτου. Απόδοση σε συγκοινωνούς της ωφέλειας την οποία αποκόμισε ο κοινωνός που έκανε την αποκλειστική χρήση. Για ακίνητα, η ωφέλεια αυτή βασίζεται στην μηνιαία μισθωτική αξία του κοινού ακινήτου. Η αποζημίωση αυτή οφείλεται ακόμη και όταν η αποκλειστική χρήση γίνεται με βάση συμφωνία των κοινωνών ή δικαστική απόφαση. Αντιδικία διαδίκων για την χρήση της οικογενειακής στέγης μετά την διακοπή της συμβίωσης. ΕιρΑθ 2082/2018,

σελ. 1191.

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Επαγγελματική μίσθωση. Οικονομική κρίση. Μεταβολή συνθηκών. Πλεονεκτική θέση μισθίου, πρόσφατη κατασκευή. Διαγνωστικό κέντρο. Δεκτό το αίτημα αναπροσαρμογής μισθώματος. Απορρίφθηκε ως αβάσιμος ο ισχυρισμός της εκμισθώτριας περί αυθαίρετης αλλαγής χρήσης των βοηθητικών χώρων (γκαράζ και αποθήκης) σε χώρους κύριας χρήσης. ΜΠρΑθ 682/2018,

σελ. 1189.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΤΕΓΗ

Αποκλειστική χρήση κοινού ακινήτου. Απόδοση σε συγκοινωνούς της ωφέλειας την οποία αποκόμισε ο κοινωνός που έκανε την αποκλειστική χρήση. Για ακίνητα, η ωφέλεια αυτή βασίζεται στην μηνιαία μισθωτική αξία του κοινού ακινήτου. Η αποζημίωση αυτή οφείλεται ακόμη και όταν η αποκλειστική χρήση γίνεται με βάση συμφωνία των κοινωνών ή δικαστική απόφαση. Αντιδικία διαδίκων για την χρήση της οικογενειακής στέγης μετά την διακοπή της συμβίωσης. ΕιρΑθ 2082/2018,

σελ. 1191.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Μία πρόταση για το ορισμένο κατ' άρθρα 215 § 1, 221 § 1γ' και 262 § 1 ΚΠολΔ της ένστασης παραγραφής στο πλαίσιο της δεύτερης αγωγής. Η θεραπεία της αοριστίας με βάση τη δικονομική συμπεριφορά του ενάγοντος. Μελ. Α. Καλαβρός,

σελ. 1158.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η προστασία του υποκειμένου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως καταναλωτή μετά τη θέσπιση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Μελ. Λ. Γρηγοριάδης,

σελ. 1141.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Επανυποβολή αίτησης κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 των μεταβατικών διατάξεων του Ν 4336/2015 και αίτηση συμπλήρωσης οφειλών κατά την κατ’ εξουσιοδότηση της προηγούμενης διάταξης εκδοθείσα ΚΥΑ 8986/15. Στην πρώτη περίπτωση, πρόκειται για νέα αίτηση, στην οποία εμπεριέχεται σαφής παραίτηση από την εκκρεμή, ενώ στη δεύτερη πρόκειται για απλή συμπλήρωση της ήδη εκκρεμούς αίτησης με νέα χρέη. Αντισυνταγματικότητα της ΚΥΑ λόγω έκδοσής της καθ’ υπέρβαση των ορίων της εξουσιοδοτικής διάταξης. Εκδίκαση και της συμπληρωματικής αίτησης με βάση το δίκαιο που διέπει την παλιά αίτηση, καθώς δεν είναι νοητό στην ίδια απόφαση να εφαρμοστούν δύο διαφορετικά δίκαια. ΕιρΚορινθ 130/2018,

σελ. 1248.