ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 10/2018, Οκτώβριος 2018

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

Σύμβαση αναγνώρισης χρέους από ορισμένη αιτία. Διαφέρει από τη ρυθμιζόμενη στο άρθρο 873 ΑΚ, αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους. Προϋποθέσεις άσκησης αγωγής. Αρκεί η παράθεση όσων πραγματικών στοιχείων είναι αναγκαία για τον προσδιορισμό της αναγνωριζόμενης ενοχής, ώστε να μην γεννάται αμφιβολία για αυτή. ΜΕφΑθ 4585/2018, παρατ. Γ. Γιαννακόπουλος,

σελ. 1081.

ΑΝΑΚΟΠΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Παραδεκτή κατ’ άρθρο 218 ΚΠολΔ σώρευση ανακοπής του άρθρου 632 ΚΠολΔ και ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ, εφόσον οι ανακοπές αυτές υπάγονται στο ίδιο είδος διαδικασίας, στην τοπική αρμοδιότητα του ίδιου δικαστηρίου, δεν είναι αντιφατικές μεταξύ τους και η σύγχρονη εκδίκασή της δεν επιφέρει σύγχυση. Η υποβολή αίτησης για έκδοση διαταγής πληρωμής, η έκδοσής της και η επίδοση αυτής δεν δημιουργούν εκκρεμοδικία. ΜΠρΛαμ 90/2018,

σελ. 1104.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής. Δεν αναστέλλει την εκτέλεση αυτής. Αίτηση για τη χορήγηση αναστολής κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Για την παραδοχή της προϋποτίθεται η εμπρόθεσμη άσκηση της ανακοπής. Επίσης, πρέπει να πιθανολογείται η ευδοκίμηση ενός τουλάχιστον λόγου ανακοπής, διότι ο παράγων της βλάβης δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί εντελώς ανεξάρτητα από την πιθανολόγηση της ανακοπής. Περιεχόμενο της διαταγής πληρωμής. ΜΠρΑθ 2208/2018,

σελ. 1107.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Ευθύνη από εποπτεία ανηλίκου. Προϋποθέσεις. Προσωπική ευθύνη του εποπτευόμενου ικανού προς καταλογισμό που ενήργησε υπαίτια. Διατηρείται η εις ολόκληρον (συν)ευθύνη του εποπτεύοντος. Μαχητό τεκμήριο ευθύνης εποπτεύοντος. Αποζημίωση. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Μη δικαιούχοι τρίτα πρόσωπα. Έμμεση ηθική βλάβη. Τραυματισμός από επίθεση ανηλίκων. ΜΠρΘεσ 3943/2017, παρατ. Α. Ζαρκάδας,

σελ. 1090.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Ζητήματα κατανομής του βάρους απόδειξης στο Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή - (μετά και τον Ν 4512/2018 και την πρόσφατη νομολογία). Αφετηρία της ανάλυσης αποτελεί η εξέταση της συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής των κανόνων προστασίας του καταναλωτή, ενόψει και της πρόσφατης στροφής της εθνικής νομοθεσίας, αποσκοπούσας στην εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή προσέγγιση. Αντικείμενο εξέτασης αποτελούν επίσης οι θέσεις θεωρίας και νομολογίας σε επιμέρους ζητήματα, με έμφαση στους καταχρηστικούς ΓΟΣ, την ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων και την ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες. Μελ. Αθ. Σκόντζος,

σελ. 1053.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Αστική αδικοπρακτική ευθύνη. Τεκμήριο αθωότητας. Ο αναιρεσείων κηρύχθηκε αθώος για το αποδιδόμενο σ’ αυτόν έγκλημα του εμπρησμού από αμέλεια, το οποίο όμως έγκλημα στηρίζεται στα ίδια πραγματικά περιστατικά που συγκροτούν την αποδιδόμενη σ’ αυτόν αδικοπρακτική συμπεριφορά και θεμελιώνουν την ευθύνη του τελευταίου έναντι του αναιρεσιβλήτου. Η κατάφαση της αστικής αδικοπρακτικής ευθύνης του αναιρεσείοντος δημιουργεί αμφιβολίες και υπόνοιες ως προς την αθώωσή του ως κατηγορούμενου και την αποδυναμώνει. ΑΠ 322/2018,

σελ. 1078.

ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

Η διαταγή πληρωμής αποκτά ισχύ δεδικασμένου μετά την τελεσίδικη απόρριψη της ασκηθείσας ανακοπής ή μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας άσκησης αυτής (της ανακοπής). Διαταγή πληρωμής που έχει αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου καθιστά απαράδεκτη την προβολή, σε μεταγενέστερη δίκη αφορώσα στο κύρος της εκτέλεσης, λόγων ανακοπής, που αν και ήταν γεννημένοι και μπορούσαν να προταθούν, δεν προτάθηκαν με μία από τις ανακοπές κατά της διαταγής πληρωμής. ΑΠ 243/2018,

σελ. 1096.

ΔΙΑΘΗΚΗ

Ακυρότητα διαθήκης λόγω αντίθεσης στα χρηστά ήθη. Οι ενάγοντες (σύζυγος και τρία τέκνα) του θανόντος, άσκησαν αγωγή κατά σωματείου με φιλανθρωπικό χαρακτήρα στο οποίο ο θανών είχε καταλείψει μετά θάνατον το μεγαλύτερο μέρους της περιουσίας του δυνάμει δημόσιας διαθήκης, ζητώντας -και επιτυγχάνοντας- την αναγνώριση της ακυρότητας της διαθήκης αυτής λόγω αντίθεσής της στα χρηστά ήθη. ΤρΕφΝαυπλ 331/2018, παρατ. Ε. Μαργαρίτης,

σελ. 1096.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Η προστασία των κρατικών ομολόγων υπό το διεθνές επενδυτικό δίκαιο. Αυτή η μελέτη πραγματεύεται την προστασία των κρατικών ομολόγων υπό το διεθνές επενδυτικό δίκαιο. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων θεμάτων, εστιάζει στην έννοια του κρατικού χρέους, στις δικονομικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για να εγερθούν αξιώσεις ενώπιον επενδυτικού διαιτητικού δικαστηρίου λόγω παρεμβάσεων στα κρατικά ομόλογα, καθώς και στην ανάγκη θέσπισης καθεστώτος πτώχευσης των κρατών. Μελ. Μ. Πεπόνη,

σελ. 1034.

ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Πρόνοια για την τρίτη ηλικία με τα μέσα του Αστικού Δικαίου. H παρούσα μελέτη άπτεται θεμάτων του «δικαίου των ηλικιωμένων», ενός νέου κλάδου δικαίου με βασικό αντικείμενο τη μελέτη τρόπων εξασφάλισης της αυτονομίας ηλικιωμένων προσώπων και πρόβλεψης μακροπρόθεσμων θεσμών φροντίδας. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται δυνατότητες, όπως η υποχρέωση διατροφής εκ του νόμου, η ανάθεση της επιμέλειας του προσώπου του συμπαραστατουμένον στον δικαστικό συμπαραστάση, η ανάληψη υποχρέωσης μεταβίβασης ακινήτου έναντι υπηρεσιών φροντίδας, οι «κατοικίες υποστηριζόμενης διαβίωσης» και η αναδοχή ενηλίκων. Μελ. Ε. Ζερβογιάννη,

σελ. 1009.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ

Σε περίπτωση όπως η επίμαχη στην κύρια δίκη, η παυλιανή αγωγή με την οποία ο δανειστής που έχει αξίωση από σύμβαση ζητεί τη διάρρηξη, υπέρ αυτού, καταδολιευτικής μεταβίβασης ακινήτου που έγινε από τον οφειλέτη προς τρίτον εμπίπτει στον κανόνα διεθνούς δικαιοδοσίας του άρθρου 7, σημείο 1, στοιχείο α’ του Καν. (ΕΕ) 1215/2012. ΔΕΕ υπόθ. C-337/2017, παρατ. Γ. Κουτσούκου,

σελ. 1123.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Ένσταση ελευθέρωσης του εγγυητή. Έγκυρη η παραίτηση από αυτή μόνο για την περίπτωση που η ικανοποίηση του δανειστή καταστεί αδύνατη από ελαφρά αμέλειά του. Βαριά αμέλεια της πιστώτριας τράπεζας η οποία, παρά την υπερημερία του πρωτοφειλέτη, δεν κατήγγειλε τη σύμβαση πίστωσης και δεν επέσπευσε αναγκαστική εκποίηση επί του προσημειωθέντος ακινήτου του πρωτοφειλέτη της όσο η εμπορική του αξία υπερκάλυπτε την απαίτησή της. ΜΕφΘρακ 222/2016, παρατ. Ν. Ζαπριάνος,

σελ. 1085.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Η προστασία των κρατικών ομολόγων υπό το διεθνές επενδυτικό δίκαιο. Αυτή η μελέτη πραγματεύεται την προστασία των κρατικών ομολόγων υπό το διεθνές επενδυτικό δίκαιο. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων θεμάτων, εστιάζει στην έννοια του κρατικού χρέους, στις δικονομικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για να εγερθούν αξιώσεις ενώπιον επενδυτικού διαιτητικού δικαστηρίου λόγω παρεμβάσεων στα κρατικά ομόλογα, καθώς και στην ανάγκη θέσπισης καθεστώτος πτώχευσης των κρατών. Μελ. Μ. Πεπόνη,

σελ. 1028.

ΕΠΙΔΟΣΗ

Η πραγματική επίδοση της αγωγής στον εναγόμενο εντός προθεσμίας εξήντα ημερών από την κατάθεση του εισαγωγικού δικογράφου στη γραμματεία του δικαστηρίου επιβάλλεται και στην περίπτωση που η σχετική επίδοση επιχειρείται βάσει των οικείων προβλέψεων του Κανονισμού 1393/2007 και παρά το χαρακτήρα της σχετικής προθεσμίας επίδοσης ως προθεσμίας ενεργείας. ΜΠρΖακυνθ 207/2018,

σελ. 1100.

ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Ευθύνη από εποπτεία ανηλίκου. Προϋποθέσεις. Προσωπική ευθύνη του εποπτευόμενου ικανού προς καταλογισμό που ενήργησε υπαίτια. Διατηρείται η εις ολόκληρον (συν)ευθύνη του εποπτεύοντος. Μαχητό τεκμήριο ευθύνης εποπτεύοντος. Αποζημίωση. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Μη δικαιούχοι τρίτα πρόσωπα. Έμμεση ηθική βλάβη. Τραυματισμός από επίθεση ανηλίκων. ΜΠρΘεσ 3943/2017, παρατ. Α. Ζαρκάδας,

σελ. 1090.

ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

Η επιρροή των άρθρων 936 παρ. 3 ΚΠολΔ και 992 παρ. 1 εδ. β’ ΚΠολΔ στo αστικό δίκαιο της διάρρηξης - Η εξουσία διάθεσης του αντικειμένου της απαλλοτρίωσης μετά τη διάρρηξη στο παράδειγμα του ακινήτου. Μετά την απαγγελία της διάρρηξης, το αντικείμενο της διάρρηξης επανέρχεται στην περιουσία του οφειλέτη, ως προς το διαρρήξαντα δανειστή. Ο οφειλέτης διατηρεί, μετά την απαγγελία της διάρρηξης, την εξουσία διάθεσης του αντικειμένου της διάρρηξης με σκοπό την ικανοποίηση του δανειστή. Είναι επιτρεπτή η συμφωνία διαρρήξαντος δανειστή και οφειλέτη αναφορικά με τη διάθεση του αντικειμένου της διάρρηξης εκτός της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Μελ. Α. Καλαβρού,

σελ. 1021.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΟΥ

Οι σημειούμενες στη διοικητική εκτέλεση παραλείψεις ή ακυρότητες οδηγούν σε ακύρωση της τελευταίας, αφενός μεν αν αποδεικνύονται από την ίδια την πράξη και αφετέρου αν προξένησαν στον προτείνοντα ανεπανόρθωτη βλάβη. Η επίδοση του κατασχετηρίου στον τρίτο αποτελεί συστατικό στοιχείο της εις βάρος του κατάσχεσης και η παράλειψη της επίδοσης αυτής οδηγεί στο ανυπόστατο, το οποίο προτείνεται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. ΑΠ 139/2018,

σελ. 1116.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών δικαιωμάτων. Προϋποθέσεις. Έννοια περιουσιακού δικαιώματος. Μεταξύ των ειδικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία μπορούν να κατασχεθούν κατά το σύστημα των άρθρων 1022 ΚΠολΔ, είναι και η παροχή του οικοπεδούχου που απορρέει από το προσύμφωνο και την εργολαβία, ήτοι τα εξ αδιαιρέτου ποσοστά του οικοπέδου, τα οποία αυτός είναι υποχρεωμένος, βάσει του προσυμφώνου, να μεταβιβάσει στον αντισυμβαλλόμενό του εργολάβο για την από τον τελευταίο εκτέλεση του συμφωνημένου έργου κατασκευής της οικοδομής. ΑΠ 154/2018,

σελ. 1111.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ

Ζητήματα ανακρίβειας κληρονομητηρίων. Το παρόν άρθρο σκοπό έχει να παρουσιάσει συνοπτικά μία κατηγοριοποίηση των περιπτώσεων προβληματικών/ανακριβών κληρονομητηρίων, που αντιμετωπίστηκαν στην πράξη κατά τη διάρκεια της τετραετούς θητείας του γράφοντος στο Τμήμα Νομιμοποιήσεων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας. Μελ. Αθ. Τσιορλίδας,

σελ. 1070.

ΝΟΜΙΜΗ ΜΟΙΡΑ

Προσβολή νόμιμης μοίρας. Ακυρότητα διαθήκης λόγω αντίθεσης στα χρηστά ήθη. Οι ενάγοντες (σύζυγος και τρία τέκνα) του θανόντος, άσκησαν αγωγή κατά σωματείου με φιλανθρωπικό χαρακτήρα στο οποίο ο θανών είχε καταλείψει μετά θάνατον το μεγαλύτερο μέρους της περιουσίας του δυνάμει δημόσιας διαθήκης, ζητώντας -και επιτυγχάνοντας- την αναγνώριση της ακυρότητας της διαθήκης αυτής λόγω αντίθεσής της στα χρηστά ήθη. ΤρΕφΝαυπλ 331/2018, παρατ. Ε. Μαργαρίτης,

σελ. 1096.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Ζητήματα κατανομής του βάρους απόδειξης στο Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή - (μετά και τον Ν 4512/2018 και την πρόσφατη νομολογία). Αφετηρία της ανάλυσης αποτελεί η εξέταση της συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής των κανόνων προστασίας του καταναλωτή, ενόψει και της πρόσφατης στροφής της εθνικής νομοθεσίας, αποσκοπούσας στην εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή προσέγγιση. Αντικείμενο εξέτασης αποτελούν επίσης οι θέσεις θεωρίας και νομολογίας σε επιμέρους ζητήματα, με έμφαση στους καταχρηστικούς ΓΟΣ, την ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων και την ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες. Μελ. Αθ. Σκόντζος,

σελ. 1046.

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

Ζητήματα από τη σύναψη συμφώνου συμβίωσης μεταξύ Έλληνα και αλλοδαπής (γνωμ.). Στο πλαίσιο της γνωμοδότησης, τίθενται ερωτήματα που σχετίζονται άμεσα ή διαπλέκονται με την σύναψη συμφώνου συμβίωσης του Ν 4356/2015 μεταξύ Έλληνα και υπηκόου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και συγκεκριμένα, πώς ρυθμίζονται οι περιουσιακές σχέσεις των μερών μετά την σύναψη του συμφώνου, εάν η σύναψη του συμφώνου παρέχει δικαίωμα του ενός μέρους για την παροχή διατροφής από το άλλο μετά την λύση του συμφώνου, κ.ά. Μελ. Γ. Αγγέλου,

σελ. 1028.

ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ

Αστική αδικοπρακτική ευθύνη. Τεκμήριο αθωότητας. Ο αναιρεσείων κηρύχθηκε αθώος για το αποδιδόμενο σ’ αυτόν έγκλημα του εμπρησμού από αμέλεια, το οποίο όμως έγκλημα στηρίζεται στα ίδια πραγματικά περιστατικά που συγκροτούν την αποδιδόμενη σ’ αυτόν αδικοπρακτική συμπεριφορά και θεμελιώνουν την ευθύνη του τελευταίου έναντι του αναιρεσιβλήτου. Η κατάφαση της αστικής αδικοπρακτικής ευθύνης του αναιρεσείοντος δημιουργεί αμφιβολίες και υπόνοιες ως προς την αθώωσή του ως κατηγορούμενου και την αποδυναμώνει. ΑΠ 322/2018,

σελ. 1078.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο οφειλέτης να έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του. Το επιλαμβανόμενο της υπόθεσης δικαστήριο ερευνά την ύπαρξη του δόλου όχι αυτεπαγγέλτως αλλά κατά πρόταση πιστωτή. ΑΠ 156/2018,

σελ. 1120.

Επιγενόμενη αδυναμία πληρωμής και μη δόλια συμπεριφορά της αιτούσας. Αν και δεν απαιτείται για την κατάφαση της δολιότητας του οφειλέτη, δεν αποδείχθηκε εξαπάτηση των υπαλλήλων των πιστωτικών ιδρυμάτων από την αιτούσα με προσκόμιση πλαστών στοιχείων ή απόκρυψη υποχρεώσεών της. ΕιρΘεσ 2639/2018,

σελ. 1123.