ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 7/2020, Ιούλιος 2020

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΓΩΓΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ

Για το ορισμένο αγωγής διεκδικητικής ή αναγνωριστικής κυριότητας ακινήτου απαιτείται, αλλά και αρκεί, ως προς την περιγραφή του πράγματος, να προσδιορίζεται τούτο στο δικόγραφο της αγωγής κατά θέση, έκταση, ιδιότητα και όρια, ώστε ουδεμία αμφιβολία να γεννάται για την ταυτότητά του. Αν, δε, φέρεται ως τμήμα μεγαλύτερου ακινήτου, απαιτείται και ο προσδιορισμός της θέσης του μέσα στο μεγαλύτερο ακίνητο. Η περιγραφή αυτή του ακινήτου μπορεί να γίνεται και με την αποτύπωσή του σε τοπογραφικό διάγραμμα υπό κλίμακα, εφ’ όσον τούτο ενσωματώνεται στο δικόγραφο της αγωγής. ΑΠ 1442/2019,

σελ. 738.

Η αίτηση - προσφυγή διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων, που αφορά την επίλυση ιδιοκτησιακής αμφισβήτησης και όχι απλά τη διόρθωση εκείνων των στοιχείων της κτηματολογικής εγγραφής που αφορούν στο εμβαδόν του ακινήτου, στις πλευρικές διαστάσεις και στο σχήμα του σε σχέση με την πραγματική κατάσταση και τους τίτλους κτήσης, μπορεί να διαταχθεί μόνο κατόπιν αμετάκλητης απόφασης του αρμόδιου πολιτικού δικαστηρίου, που δικάζει επί αναγνωριστικής αγωγής, κατά την τακτική διαδικασία, και όχι με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. ΑΠ 1104/2019,

σελ. 743.

ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ

Η εφαρμογή των διατάξεων του αδικαιολόγητου πλουτισμού στις τριμερείς σχέσεις. Το παράδειγμα της σύμβασης ανέγερσης οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής. Μελ. Β. Σφήκας,

σελ. 699.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Η αιτιολόγηση των αστικών αποφάσεων μέσω της ελεύθερης –όχι αυθαίρετης– εκτίμησης των αποδείξεων και η υποχρέωση του (παλαιού) άρθρου 38 (νυν 39) ΚΠΔ στην πολιτική δίκη. Η παρούσα με αφορμή απόφαση οικογενειακού δικαίου σε δίκη διατροφής ασχολείται αφενός μεν με το - πολυσυζητημένο πια - ζήτημα της ορθής αιτιολόγησης των δικαστικών αποφάσεων, αφετέρου δε με την υποχρέωση που θέτει το άρθρο 38 παλαιού ΚΠΔ (39 του νέου ΚΠΔ) στην αστική δίκη. Μελ. Γρ. Αλέκος,

σελ. 680.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συντρέχει λόγος καταβολής αποζημιώσεως κατ’ άρθρον 931 ΑΚ, με την οποία προβλέπεται η επιδίκαση στον παθόντα αναπηρία ή παραμόρφωση ενός εύλογου χρηματικού ποσού, ακριβώς λόγω της αναπηρίας ή της παραμόρφωσης, η οποία μπορεί να επιδρά δυσμενώς όχι μόνο στο οικονομικό – επαγγελματικό μέλλον του, αλλά και στο οικογενειακό και κοινωνικό μέλλον του, χωρίς σύνδεση με συγκεκριμένη περιουσιακή ζημία, η οποία άλλωστε και δεν δύναται να προσδιοριστεί, και είναι διάφορη από την αποζημίωση που προβλέπεται στα άρθρα 929 και 932 Α.Κ. ΜΠρΠατρ 2/2020,

σελ. 736.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Το Εφετείο εξετάζει αυτεπαγγέλτως και την υλική αρμοδιότητα του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και, αν κρίνει ότι το δικαστήριο εκείνο ήταν υλικά αναρμόδιο για την εκδίκαση της αγωγής, επί της οποίας εκδόθηκε η εκκαλούμενη απόφαση, υποχρεούται, έστω και αν δεν υπάρχει ειδικός λόγος έφεσης, να εξαφανίσει την πρωτόδικη απόφαση και να παραπέμψει την υπόθεση στο αρμόδιο δικαστήριο. Κατ’ εξαίρεση, η υλική αρμοδιότητα του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου δεν καθίσταται αντικείμενο αυτεπάγγελτης έρευνας ούτε μπορεί να προταθεί από τους διαδίκους με λόγο έφεσης, αν το Πολυμελές Πρωτοδικείο δίκασε αντί του Μονομελούς Πρωτοδικείου ή Ειρηνοδικείου. ΜΕφΑθ 354/2020,

σελ. 751.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η ασφαλιστική υποκατάσταση στο αγγλικό δίκαιο. Σύγκριση με τα ισχύοντα στην Ελλάδα, συγκλίσεις και αποκλίσεις. Μελ. Χ. Μεϊδάνης,

σελ. 673.

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής κατ’ άρθρο 632 παρ. 1. Αν αυτή απορριφθεί ως εκπρόθεσμη ή για τυπικούς λόγους, η διαταγή πληρωμής δεν αποκτά ισχύ δεδικασμένου. Αντίθετα, η τελεσίδικη κατ’ ουσίαν απόρριψη της ως άνω ανακοπής προκαλεί δεδικασμένο, που καλύπτει τις προταθείσες ενστάσεις, καθώς και εκείνες που μπορούσαν να προταθούν, αλλά δεν προτάθηκαν, με την εξαίρεση εκείνων που στηρίζονται σε αυτοτελές δικαίωμα. Η ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής δεν είναι δυνατό, αν ασκηθεί εκπροθέσμως και ως εκ τούτου απορριφθεί ως απαράδεκτη, να ισχύει ως ανακοπή του 933 ΚΠολΔ. ΜΕφΑθ 559/2020,

σελ. 761.

Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, η οποία επιδικάζει κατάλοιπο ανοικτού λογαριασμού, για να είναι ορισμένη και παραδεκτή, θα πρέπει να περιέχει ισχυρισμούς που ανάγονται στα κατ’ ιδίαν κονδύλια του λογαριασμού, μη αρκούσης της γενικής αμφισβήτησης της ορθότητάς του. ΜΕφΑθ 496/2020,

σελ. 765.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Βεβαιώσεις ακινήτων από δικηγόρους. Απόψεις, Ζ. Τσολακίδης,

σελ. 711.

Η αμοιβή του δικηγόρου για τη σύνταξη της ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής προσδιορίζεται ποσοστιαία επί της πραγματικής αξίας του αντικειμένου της δίκης, δηλαδή με βάση το ποσό χρημάτων που επιδικάστηκε με την επίδικη διαταγή πληρωμής και υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που καθορίζουν την αμοιβή για τη σύνταξη αγωγής. ΜΕφΑθ 559/2020,

σελ. 761.

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Ανάκληση ή μεταρρύθμιση οριστικής απόφασης. Δικαίωμα να την ζητήσει έχει όποιος προσέλαβε την ιδιότητα του διαδίκου στη δίκη της υπό ανάκληση απόφασης, δηλαδή όποιος μετέσχε σε αυτήν ως αιτών, καθ’ ου η αίτηση ή άσκησε κύρια ή πρόσθετη παρέμβαση, εφόσον, όμως, θίγεται από την έκδοση ή το περιεχόμενο της απόφασης και δικαιολογεί έννομο συμφέρον. Το έννομο συμφέρον αποτελεί όρο του παραδεκτού της αίτησης ανάκλησης και πρέπει να υφίσταται κατά τον χρόνο συζήτησης της αίτησης, διαφορετικά η αίτηση είναι απαράδεκτη. ΜΠρΡοδ 125/2020,

σελ. 771.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Διαδοχικές συμβάσεις πώλησης. Όρος στα εκδοθέντα τιμολόγια περί εξόφλησης τιμήματος εντός 90 ημερών από την έκδοση εκάστου τιμολογίου. Μη καταβολή τιμήματος. Ένσταση εξόφλησης από την εναγομένη. Απόρριψη αυτής ως ουσιαστικά αβάσιμης. Αντένσταση ενάγουσας σύμφωνα με την οποία η επιταγή έκδοσης της εναγομένης που εισπράχθηκε από αυτήν αφορούσε διαφορετικές συμβάσεις πώλησης. Παραδεκτή η προβολή αντένστασης με την προσθήκη προτάσεων και δήλωση στο ακροατήριο. ΜΕφΠατρ 32/2020, παρατ. Σκόντζος Αθ.,

σελ. 754.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΟΥ

Απαιτήσεις από συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας. Κατάσχεση στα χέρια τρίτου. Αντικείμενό της μπορεί να είναι και απαιτήσεις υπό αίρεση ή προθεσμία, αλλά και μέλλουσες απαιτήσεις. Προϋποθέσεις. Διαδικασία, τηρητέες προθεσμίες και στοιχεία που πρέπει να περιέχει το κατασχετήριο. Δήλωση τρίτου. Διαδικασία. Ρητή ή σιωπηρή αρνητική δήλωση. Άσκηση κατ’ αυτής ανακοπής λόγω ανακρίβειας (ολικής ή μερικής). Αντικείμενο της σχετικής δίκης. Είναι απαράδεκτη η επέκταση με το περιεχόμενο της ανακοπής της κατάσχεσης επί άλλης απαίτησης ή άλλης έννομης σχέσης που δεν περιέχεται στο κατασχετήριο. Διασφάλιση συμφερόντων Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής. Προβλεπόμενα μέτρα, προϋποθέσεις επιβολής και άρσης τους. Δέσμευση υπέρ του Δημοσίου περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου. ΜΕφΑθ 279/2020,

σελ. 775.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

Περιγραφή ακινήτου στην έκθεση κατάσχεσης. Θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χωρεί αμφιβολία για την ταυτότητά του. Η ατελής περιγραφή του ή η έλλειψη ή ανακρίβεια οποιουδήποτε από τα κατά νόμο απαιτούμενα στοιχεία, εφόσον γεννά αμφιβολία για την ταυτότητα του ακινήτου, άγει σε ακυρότητα της έκθεσης, με τη συνδρομή του στοιχείου της βλάβης. Τα ίδια ισχύουν και για την περίληψη κατασχετήριας έκθεσης. ΜΕφΑθ 496/2020,

σελ. 765.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Η αίτηση - προσφυγή διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων, που αφορά την επίλυση ιδιοκτησιακής αμφισβήτησης και όχι απλά τη διόρθωση εκείνων των στοιχείων της κτηματολογικής εγγραφής που αφορούν στο εμβαδόν του ακινήτου, στις πλευρικές διαστάσεις και στο σχήμα του σε σχέση με την πραγματική κατάσταση και τους τίτλους κτήσης, μπορεί να διαταχθεί μόνο κατόπιν αμετάκλητης απόφασης του αρμόδιου πολιτικού δικαστηρίου, που δικάζει επί αναγνωριστικής αγωγής, κατά την τακτική διαδικασία, και όχι με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. ΑΠ 1104/2019,

σελ. 743.

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Αναπροσαρμογή μισθώματος. Απρόοπτη μεταβολή των περιστατικών στα οποία στηρίχθηκαν τα μέρη κατά την κατάρτιση της επίδικης μισθωτικής σύμβασης, λόγω της έκτοτε περαιτέρω επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης της Χώρας, που υπερέβη τις συνήθεις ή λογικά προβλεπόμενες διακυμάνσεις της σταθερότητας και η οποία ανέτρεψε τους υπολογισμούς των μερών κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και συνεπώς συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 288 ΑΚ. ΑΠ 1145/2019,

σελ. 729.

Συνταγματική η διάταξη του άρθρου 17 παρ. 2 και 4 του Ν. 3853/2010, ως εξαιρετικό μέτρο, ενόψει της οικονομικής κρίσης, που ενέσκηψε στην Χώρα και του σκοπού, που εξυπηρετεί, διότι αποσκοπεί στην άρση επιβλαβών συνεπειών για το γενικό δημόσιο συμφέρον, ώστε να μην καθίσταται η εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης υπέρμετρα δυσμενής μονομερώς σε βάρος κάποιου συμβαλλόμενου μέρους, ενόψει των δυσμενών συνεπειών και ως εκ τούτου συνάδει με την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας, αναλογικότητας και ελευθερίας των συμβάσεων και κοινωνικής ειρήνης. ΑΠ 1151/2019,

σελ. 722.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

Η συμφωνηθείσα ποινική ρήτρα καταπίπτει, όταν ο οφειλέτης αθετεί υπαίτια τις υποχρεώσεις του. Μη ευθύνη του οφειλέτη όταν συντρέχει εύλογη αιτία, λόγω της οποίας δικαιολογείται η μη εκπλήρωση ή η μη προσήκουσα εκπλήρωση της παροχής του, η οποία όμως δεν μπορεί να αποδοθεί σε δόλο ή αμέλειά του, αλλά σε τυχηρό, ήτοι σε γεγονός, που δεν προβλέφθηκε, ούτε μπορούσε να προβλεφθεί ή να αποφευχθεί σε σχέση με τη μη εκπλήρωση ή τη μη προσήκουσα εκπλήρωση της παροχής από ένα μέσο συνετό άνθρωπο. ΑΠ 1184/2019,

σελ. 713.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Smart contracts: Οι ιδιωτικές συμβατικές πρακτικές υπό το πρίσμα των ψηφιακών τεχνολογιών. Μελ. Στ. Κουρμπέτης,

σελ. 692.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Η αναδρομική κατάργηση της αξίωσης προστασίας της πρώτης κατοικίας παραβιάζει τις αρχές της ασφάλειας δικαίου και της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και είναι αντίθετη με το άρθρο 1 ΠΠΠ/ΕΣΔΑ, αφού εξυπηρετεί μόνο το συμφέρον των πιστωτών, ενώ εξάλλου δεν εξυπηρετείται κάποια δραστηριότητα του Κράτους. Οι σχετικές διατάξεις είναι αντισυνταγματικές και παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας, ενώ επίσης θίγουν και ακυρώνουν τον πυρήνα του Ν 3869/2010, στόχος του οποίου είναι η προστασία της κύριας κατοικίας των πραγματικά οικονομικά αδύναμων οφειλετών. ΕιρΝεμέας 97/2019,

σελ. 781.

Κατανομή μηνιαίων δόσεων ρύθμισης άρθρου 8 παρ. 2 και άρθρου 9 παρ. 2 Ν 3869/2010, δυνάμει του άρθρου 62 παρ. 3 2β Ν 4549/2018. Στο πλαίσιο της κατανομής, τηρούνται οι αρχές της μη υπέρβασης της ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη, και της καταβολής στους πιστωτές του υποχρεωτικού ανταλλάγματος της διάσωσης. Το ποσό της δόσης που καταλογίζεται στη ρύθμιση της διάσωσης της κατοικίας θα είναι έντοκο. Αν το ποσό της ικανότητας αποπληρωμής είναι μικρότερο αυτού της ρύθμισης της διάσωσης της κατοικίας, δεν υπάρχει πεδίο εφαρμογής της νέας διάταξης περί κατανομής. ΕιρΣικυώνος 126/2019,

σελ. 788.

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Η αιτιολόγηση των αστικών αποφάσεων μέσω της ελεύθερης –όχι αυθαίρετης– εκτίμησης των αποδείξεων και η υποχρέωση του (παλαιού) άρθρου 38 (νυν 39) ΚΠΔ στην πολιτική δίκη. Μελ. Γρ. Αλέκος,

σελ. 680.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Smart contracts: Οι ιδιωτικές συμβατικές πρακτικές υπό το πρίσμα των ψηφιακών τεχνολογιών. Μελ. Στ. Κουρμπέτης,

σελ. 692.