ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 6/2020, Ιούνιος 2020

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Επιταγή προς εκτέλεση. Οι καταβολές του οφειλέτη δεν αποτελούν στοιχείο του περιεχομένου της επιταγής. Ούτε το ποσό του τόκου χρειάζεται να προσδιορίζεται στην επιταγή, αφού το μεν ποσοστό του τόκου ορίζεται από τον νόμο ή τη σύμβαση, το δε ποσό των τόκων που θα καταβληθεί μπορεί να βρεθεί με απλό μαθηματικό υπολογισμό, βάσει του ποσοστού αυτού και του χρονικού διαστήματος που θα έχει παρέλθει μέχρι της ημερομηνίας εξόφλησης της επιταγής. ΜΕφΑθ 104/2020,

σελ. 664.

Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Ισχύει και στο πλαίσιο της αναγκαστικής εκτέλεσης και συνεπώς μπορεί να αποτελέσει λόγο ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ. Τηρητέα προθεσμία. Επιταγή προς εκτέλεση. Θα πρέπει να περιέχει σύντομη μνεία του οφειλόμενου ποσού, χωρίς να είναι ανάγκη να εκτίθεται το ιστορικό κάθε κονδυλίου. Ειδικότερα, αρκεί να προκύπτει από την επιταγή η αιτία της απαίτησης, η οποία κατ’ αρχήν θα προκύπτει από το αντίγραφο του τίτλου, κάτω από το οποίο γράφεται η επιταγή, καθώς και η οφειλή κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. ΜΕφΑθ 4023/2019,

σελ. 667.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Το ποσό που δικαιούται ο παθών κατά το άρθρο 931 ΑΚ, δεν υπολογίζεται με τα μέτρα της αποζημίωσης, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δικαστή, να το καθορίσει κατά δίκαιη κρίση σε εύλογο χρηματικό ποσό, με βάση αφενός το είδος, την έκταση και τις συνέπειες της αναπηρίας ή παραμόρφωσης του παθόντος και αφετέρου την ηλικία, το φύλο, τις κλίσεις του παθόντος και τον βαθμό συνυπαιτιότητάς του. ΑΠ 1106/2019,

σελ. 623.

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Δικονομικά ζητήματα από την αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας και από την επιτροπεία. Μελ. Κ. Κουτσουλέλος,

σελ. 611.

Δυνατότητες άσκησης γονικής μέριμνας σε τέκνα ομόφυλων συντρόφων. Η πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη το 2015. Η εισαγωγή μίας μικρής συνεπιμέλειας του συντρόφου του ομόφυλου γονέα με κύκλο εξουσιών ανάλογων εκείνων του άρθρου 1516 παρ. 1 ΑΚ θα μπορούσε να αποτελέσει μία πρώτη επιλογή και στην δική μας έννομη τάξη. Μελ. Β. Περάκη,

σελ. 567.

Στην περίπτωση διακοπής της συζυγικής συμβίωσης, η ρύθμιση της γονικής μέριμνας και της επιμέλειας των τέκνων γίνεται από το δικαστήριο. Αποκλειστικός γνώμονας του δικαστηρίου για την διαμόρφωση της δικαιοδοτικής του κρίσης σχετικά με την ανάθεση της άσκησης της γονικής μέριμνας και επιμέλειας του τέκνου των διαδίκων είναι το συμφέρον του τελευταίου. Νόμιμο δικαίωμα του Δικαστηρίου να ενεργήσει ακόμα και αντίθετα από την όποια συμφωνία των γονέων. ΑΠ 1016/2019,

σελ. 640.

Η γονική μέριμνα ανηλίκου τέκνου, που γεννήθηκε και παραμένει εκτός γάμου των γονέων του, έχει δε αναγνωρισθεί εκουσίως από τον φυσικό του πατέρα, ασκείται αποκλειστικά από τη μητέρα. ΜΠρΠατρ 265/2020,

σελ. 648.

ΔΑΝΕΙΟ

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και η μεταχείρισή τους Ζητήματα από την εφαρμογή του Ν. 4354/2015. Μελ. Χρ. Χασάπης,

σελ. 579.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΩΝ

Εναντίον της καλής πίστης ενεργεί και ο πατέρας, όταν με το σκοπό ματαίωσης, ολικά ή μερικά, της υποχρέωσής του για την καταβολή διατροφής στο ανήλικο τέκνο του, αποφεύγει να εργαστεί εντελώς ή να συμπληρώσει το εισόδημά του, με πρόσθετη εργασία πρόσφορη για την ηλικία του, την κατάσταση της υγείας του και τις λοιπές βιοτικές συνθήκες, καθώς και όταν, παρά το ότι δεν διαθέτει περιουσία, αποφεύγει να εργασθεί εντελώς από προσωπικές εκτιμήσεις, που ενέχουν και αδιαφορία για την υποχρέωση διατροφής του τέκνου του. ΑΠ 1016/2019,

σελ. 640.

Το ποσό της διατροφής ορίζεται με βάση τις ανάγκες του ανηλίκου τέκνου, την αναλογία των δυνάμεων του κάθε γονέα για την αντιμετώπιση των αναγκών αυτών και με δεδομένο ότι η ενάγουσα παρέχει την προσωπική της εργασία για την ανατροφή του ανηλίκου τέκνου, η οποία είναι αποτιμητή σε χρήμα. ΜΠρΠατρ 265/2020,

σελ. 648.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ

Υποχρέωση καταβολής τέλους δικαστικού ενσήμου στις εκκρεμείς ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου αναγνωριστικές αγωγές, είτε αυτές ασκήθηκαν εξαρχής ως αναγνωριστικές είτε ως καταψηφιστικές, που τράπηκαν ακολούθως σε αναγνωριστικές και εισήχθησαν προς πρώτη συζήτηση μετά την 1.1.2020 σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν 4640/2019. Αντίθεση της διάταξης στο άρθρο 4 παρ. 1 Συντ., γιατί καθιερώνει δυσμενή διάκριση σε βάρος εκείνων των εναγόντων που άσκησαν αναγνωριστική αγωγή ή έτρεψαν την ήδη ασκηθείσα καταψηφιστική αγωγή τους σε αναγνωριστική πριν τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου, αφού το μοναδικό κριτήριο που τίθεται για το εάν θα εφαρμοστεί η υπό κρίση διάταξη είναι ο προσδιορισμός της συζήτησης της αγωγής. ΠΠρΑθ 1768/2020, παρατ. Αθ. Σκόντζος,

σελ. 651.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ

Δικονομικά ζητήματα από την αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας και από την επιτροπεία. Μελ. Κ. Κουτσουλέλος,

σελ. 611.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Διαδικασία έκδοσης. Δήλωση αντιρρήσεων οφειλέτη. Στην ημεδαπή έννομη τάξη, ο δανειστής, μετά την υποβολή των αντιρρήσεων του οφειλέτη και τη σχετική ενημέρωση του ιδίου, βαρύνεται με την υποχρέωση κατάθεσης αγωγικού δικογράφου, το οποίο επιδίδεται στον οφειλέτη και στο οποίο προσδιορίζεται η αξίωσή του σε βάρος του τελευταίου, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η ανάπτυξη σε αυτό νέας δέσμης παρεμφερών με τα αρχικά πραγματικών γεγονότων ή η υποβολή νέου κύριου ή παρεπόμενου αιτήματος. ΜΠρΘεσ 3563/2020,

σελ. 660.

ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

Προϋποθέσεις διάρρηξης απαλλοτριωτικής δικαιοπραξίας. Αίτημα της αγωγής είναι μόνο η απαγγελία της διάρρηξης της προσβαλλόμενης απαλλοτρίωσης υπέρ του ενάγοντος δανειστή, όχι δε και η αναμεταβίβαση του αντικειμένου της απαλλοτρίωσης. Η αγωγή διάρρηξης παραγράφεται όταν περάσουν πέντε έτη από την απαλλοτρίωση. Έναρξη. Η πενταετή παραγραφή αρχίζει από το χρόνο κατάρτισης της πράξης της απαλλοτρίωσης και όχι από τη μεταγραφή του συμβολαιογραφικού εγγράφου που συντάχθηκε. ΤρΕφΠατρ 140/2019, παρατ. Π. Γεωργάκη,

σελ. 631.

ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ

Δυνατότητες άσκησης γονικής μέριμνας σε τέκνα ομόφυλων συντρόφων. Η εισαγωγή μίας μικρής συνεπιμέλειας του συντρόφου του ομόφυλου γονέα με κύκλο εξουσιών ανάλογων εκείνων του άρθρου 1516 παρ. 1 ΑΚ θα μπορούσε να αποτελέσει μία πρώτη επιλογή και στην δική μας έννομη τάξη. Μελ. Β. Περάκη,

σελ. 567.

ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

Ηθική βλάβη. Ευθύνη γονέων ανηλίκου, οι οποίοι, ενώ είχαν υποχρέωση εποπτείας του, αγνοούσαν την προσβλητική της προσωπικότητας των αναιρεσίβλητων συμπεριφορά του υιού τους, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση ηθικής βλάβης σε αυτές. ΑΠ 1008/2019,

σελ. 628.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στις συμβάσεις. Μελ. Ι. Παπαδημόπουλος, Δ. Δεβετζής,

σελ. 553.

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ

Ορισμένο ένστασης συμψηφισμού. Πρέπει, μεταξύ άλλων, να αναφέρεται η απαίτηση του ενάγοντος δανειστή στην οποία αναφέρεται η δήλωση συμψηφισμού, το ποσό αυτής και ο χρόνος κατά τον οποίο γεννήθηκε. ΜΕφΑθ 14/2020,

σελ. 657.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Η έκδοση και επίδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής με την παρά πόδας αυτής επιταγή προς εκτέλεση από την εκκαλούσα τράπεζα συνιστά καταχρηστική συμπεριφορά εκ μέρους της, σύμφωνα με το άρθρο 281 ΑΚ, καθώς η τελευταία γνώριζε ότι η εφεσίβλητη είχε ήδη από καιρό περιέλθει σε οικονομική αδυναμία και είχε υποβάλει αίτηση για υπαγωγή της στον Ν 3869/2010, επί της οποίας αίτησης αναμενόταν απόφαση του Δικαστηρίου. ΜΠρΚαλαμ 49/2020,

σελ. 670.

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ

Aυτοπρόσωπη έρευνα στα δημόσια βιβλία που τηρούνται στα Υποθηκοφυλακεία μπορεί να διενεργείται όχι μόνο από δικηγόρους, αλλά και από τους ενδιαφερόμενους πολίτες, αναφορικά με τους τίτλους ιδιοκτησίας τους, από τους συμβολαιογράφους και, όσον αφορά στα Υποθηκοφυλακεία Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, από τους ειδικά εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους τους και από τους δικαστικούς επιμελητές, αποκλειστικά προς εξεύρεση περιουσιακών στοιχείων οφειλετών εναντίον των οποίων έχουν εντολή να διενεργήσουν κατάσχεση ή άλλη πράξη εκτελέσεως. ΓνωμΝΣΚ 69/2020,

σελ. 635.