ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 3-4/2020, Μάρτιος-Απρίλιος 2020

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ

Σε περίπτωση ζημιογόνας πράξης ή παράλειψης των μελών του ΔΣ, που στρέφεται κατά του νομικού προσώπου της εταιρείας, αξίωση αποζημίωσης έχει το ίδιο το νομικό πρόσωπο και όχι οι κατ’ ιδίαν μέτοχοι. Η έμμεση ζημία του μετόχου δεν γεννά αυτοτελή αξίωση αποζημίωσης. ΜΠρΑθ 6253/2019,

σελ. 322.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Ανακοπή κατά της εκτέλεσης λόγω αντίθεσης αυτής στα αντικειμενικά όρια του 281 ΑΚ. ΜΠρΚορίνθ 11/2020,

σελ. 419.

Δικονομική ακυρότητα των πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας. Οι άκυρες πράξεις της εκτελεστικής διαδικασίας παράγουν τις συνέπειές τους μέχρι να απαγγελθεί με δικαστική απόφαση η ακυρότητα, οπότε επέρχεται αναδρομικά άρση των αποτελεσμάτων τους. ΜΕφΑθ 860/2019,

σελ. 410.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Οι αποφάσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας εκδηλώνουν τις έννομες συνέπειές τους από τη δημοσίευσή τους, καθώς ούτε η προθεσμία ούτε η άσκηση της έφεσης αναστέλλουν ex lege τα αποτελέσματά τους, ενώ για το λόγο αυτό άλλωστε δεν κηρύσσονται προσωρινά εκτελεστές. ΜΕφΑθ 568/2020,

σελ. 408.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης και επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης δυνάμει οριστικής απόφασης καθώς και διαταγής πληρωμής χρηματικών απαιτήσεων. Αναστολή ή περιορισμός της εκτέλεσης των εν λόγω ασφαλιστικών μέτρων. ΜΕφΑθ 2647/2018,

σελ. 405.

Οριστικές αποφάσεις δημοσιευθείσες προ της θέσεως σε ισχύ του Ν 4335/2015 (1.1.2016). Εφαρμογή του νέου 724 ΚΠολΔ και στην περίπτωση των αποφάσεων αυτών. ΤρΕφΑθ 1033/2019,

σελ. 399.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Αυτοκινητιστικό ατύχημα. Έλλειψη συντρέχοντος πταίσματος. Αποκλειστική υπαιτιότητα του θανόντος οδηγού μοτοσικλέτας. Οδήγηση χωρίς σύνεση και διαρκώς τεταμένη προσοχή. ΑΠ 265/2019,

σελ. 309.

Τραυματισμός πεζού. Μη καταβολή από τον οδηγό της απαιτούμενης κατά τη συναλλακτική πίστη προσοχής και επιμέλειας, εφόσον δεν οδηγούσε με σύνεση και με διαρκώς τεταμένη την προσοχή του. ΜΠρΠατρ 213/2020,

σελ. 397.

ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

Ενοχή από έγγραφη αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους γεννιέται στην περίπτωση που τα μέρη είχαν πρόθεση να δημιουργήσουν ενοχή ανεξάρτητα από την αιτία, πράγμα που θέλει εξακριβωθεί από αυτή την ίδια τη δήλωση και τις περιστάσεις, γι’ αυτό και δεν βλάπτει απλή αναφορά της αιτίας. ΕιρΛαμ 28/2020,

σελ. 324.

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 2201/2003, τα δικαστήρια κράτους μέλους έχουν δικαιοδοσία επί θεμάτων που αφορούν τη γονική μέριμνα παιδιού, το οποίο έχει συνήθη διαμονή σε αυτό το κράτος μέλος κατά τη στιγμή της άσκησης της προσφυγής (αγωγής ή αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων). Μεταβολή της συνήθους διαμονής του παιδιού. ΑΠ 927/2019,

σελ. 349.

ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

Το απαράδεκτο προβολής λόγων ανακοπής του άρθρ. 933 ΚΠολΔ συνεπεία υπάρξεως δεδικασμένου. Μια συμβολή στην ερμηνεία του άρθρ. 933 παρ. 4 ΚΠολΔ. Μελ. Π. Γαλάνης,

σελ. 285.

ΔΙΑΘΗΚΗ

Κατά την ερμηνεία της διαθήκης, αναζητείται μόνο η αληθινή βούληση του διαθέτη, χωρίς προσήλωση στις λέξεις. ΑΠ 1329/2019, παρατ. Ε. Μαργαρίτης,

σελ. 365.

Το Εφετείο βεβαίωσε ότι η κυρίως διατυπωθείσα βούληση περί χορήγησης μεταπτυχιακών υποτροφιών, που ορίσθηκε από το διαθέτη με την από 30.7.1994 ιδιόγραφη διαθήκη, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και αποφάνθηκε ότι επιτρέπεται η ικανοποίηση της επικουρικά διατυπωθείσας βούλησης του διαθέτη. ΤρΕφΑθ 1190/2019, παρατ. Ε. Μαργαρίτης,

σελ. 370.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΟΥ

Σε οικόπεδο στο οποίο υπάρχει οικοδομή, η αυτούσια διανομή του είναι δυνατή με σύσταση μόνο χωριστής ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους σύμφωνα με τον Ν 3741/1989 και τα άρθρα 1002 και 1117 ΑΚ με την επιφύλαξη των πολεοδομικών διατάξεων, ενώ για να γίνει αυτούσια διανομή με σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας σε διακεκριμένα μέρη του οικοπέδου σύμφωνα με το ΝΔ 1024/1971, απαιτείται στο οικόπεδο αυτό να έχουν εγερθεί περισσότερες της μίας χωριστές οικοδομές ή να πρόκειται για οικόπεδο ακάλυπτο. ΜΕφΠατρ 114/2019,

σελ. 386.

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λόγοι ανακοπής. Σε συνδυασμό με το αίτημα της ανακοπής προσδιορίζουν την έκταση της εκκρεμοδικίας που επέρχεται με την άσκηση της ανακοπής και οριοθετούν το αντικείμενο της σχετικής δίκης. Μη έγγραφη απόδειξη της απαίτησης, για την οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής. ΜΕφΘεσ 145/2019,

σελ. 393.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ

Ρύθμιση διεθνούς δικαιοδοσίας δικαστηρίων επί διαφορών γονικής μέριμνας ή διαζυγίου κατά τον Καν. (ΕΚ) 2201/ 2003. ΜΕφΑθ 1431/2019,

σελ. 377.

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 2201/2003, τα δικαστήρια κράτους μέλους έχουν δικαιοδοσία επί θεμάτων που αφορούν τη γονική μέριμνα παιδιού, το οποίο έχει συνήθη διαμονή σε αυτό το κράτος μέλος κατά τη στιγμή της άσκησης της προσφυγής (αγωγής ή αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων). Μεταβολή της συνήθους διαμονής του παιδιού. ΑΠ 927/2019,

σελ. 349.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

Επικοινωνία με τέκνα. Η σύμβαση των γονέων του ανηλίκου τέκνου, έστω και αν ο συμβιβασμός αυτός περιέχεται σε πρακτικό δημοσία συνεδριάζοντος δικαστηρίου, δεν είναι έγκυρος και δεν συνεπάγεται ούτε την αυτοδίκαια κατάργηση της δίκης, στην οποία αναφέρεται. ΠΠρΑθ 1990/2019, παρατ. Χ. Σόρτογλου,

σελ. 355

ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

Η μεταξύ τρίτου και παρένθετου προσώπου καταρτισθείσα δικαιοπραξία, είναι «εικονική», εάν οι συμβληθέντες ήθελαν τα εξ αυτής αποτελέσματα, να επέλθουν όχι στο πρόσωπο του δικαιοπρακτήσαντος – παρένθετου προσώπου, αλλά κατευθείαν στο πρόσωπο του μη εμφανισθέντος. Το παρένθετο πρόσωπο θα ενεργεί κατά κανόνα ως άμεσος αντιπρόσωπος. ΜΕφΘεσ 2431/2018,

σελ. 300.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Επανάληψη συζήτησης για συμπλήρωση ή επεξήγηση κενών ή αμφίβολων σημείων. Στην έννοια των κενών σημείων περιλαμβάνονται και μη προσκομιδή από τους διαδίκους κρίσιμων εγγράφων ή μη προσκομιδή επίσημης μετάφρασης των επικαλούμενων και προσκομιζόμενων από αυτούς ξενόγλωσσων κρίσιμων εγγράφων. ΤρΕφΑθ 1045/2019,

σελ. 376.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση σε περίπτωση εκπρόθεσμης άσκησης έφεσης λόγω ανώτερης βίας ή δόλου του αντιδίκου. Έννοια ανώτερης βίας και δόλου του αντιδίκου. ΜΕφΑθ 2678/2018,

σελ. 389.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΕΚΝΑ

Δικαστικός συμβιβασμός. Η σύμβαση των γονέων του ανηλίκου τέκνου, έστω και αν ο συμβιβασμός αυτός περιέχεται σε πρακτικό δημοσία συνεδριάζοντος δικαστηρίου, δεν είναι έγκυρος και δεν συνεπάγεται ούτε την αυτοδίκαια κατάργηση της δίκης, στην οποία αναφέρεται. ΠΠρΑθ 1990/2019, παρατ. Χ. Σόρτογλου,

σελ. 355.

Κατά τη διάρκεια ισχύος των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, η καθ’ ης - μητέρα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επικοινωνία της ανήλικης κόρης της με τους αιτούντες - παππού και γιαγιά - με φυσική παρουσία, επιτρέποντας την επικοινωνία τηλεφωνικώς είτε μέσω των εφαρμογών skype, viber ή άλλη. ΜΠρΚοζάν 204/2020, παρατ. Μ. Ράμμου,

σελ. 361.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Άρση διαφωνιών των γονέων για το θρήσκευμα, τις διατροφικές επιλογές και την υγειονομική περίθαλψη του παιδιού. Μελ. Ε. Ζερβογιάννη,

σελ. 241.

Ξανά προς το συμφέρον του παιδιού. Το νομολογιακό έθιμο της αποκλειστικής ανάθεσης της επιμέλειας σε ένα γονέα δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου και το εσωτερικό δίκαιο. Μελ. Ι. Παπαρρηγόπουλος,

σελ. 275.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ

Συμπληρωματική ερμηνεία διαθήκης. Κατά την ερμηνεία της διαθήκης, αναζητείται μόνο η αληθινή βούληση του διαθέτη, χωρίς προσήλωση στις λέξεις. ΑΠ 1329/2019, παρατ. Ε. Μαργαρίτης,

σελ. 365.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Σε περίπτωση ζημιογόνας πράξης ή παράλειψης των μελών του ΔΣ, που στρέφεται κατά του νομικού προσώπου της εταιρείας, αξίωση αποζημίωσης έχει το ίδιο το νομικό πρόσωπο και όχι οι κατ’ ιδίαν μέτοχοι. ΜΠρΑθ 6253/2019,

σελ. 322.

ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Ηθική βλάβη λόγω προσβολής κυριότητας. Ηθική βλάβη μπορεί να προκληθεί και από προσβολή περιουσιακών αγαθών, όπως είναι η κυριότητα. ΠΠρΧαλκίδ 62/2019, παρατ. Π. Γαλάνης,

σελ. 333.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Για τη θεμελίωση της (αδικοπρακτικής) ιατρικής ευθύνης απαιτείται παράνομη και υπαίτια πρόκληση ζημίας, οι οποίες θεωρείται ότι συντρέχουν ταυτόχρονα, με βάση τη θεώρηση της αμέλειας ως μορφής πταίσματος και ως μορφής παρανομίας. ΜΕφΘεσ 2437/2018,

σελ. 313.

ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

Διάρρηξη απαλλοτριώσεων. Δεν συντρέχει νόμιμος λόγος διάρρηξης των απαλλοτριώσεων των περιουσιακών στοιχείων της α’ εναγόμενης προς τον β’ και γ’ εναγόμενη, αφού οι μεταβιβάσεις προς αυτούς δεν ήταν καταδολιευτικές για την μεταβιβάζουσα - α’ εναγόμενη, δεδομένου ότι η τελευταία δεν είχε κατά τον κρίσιμο χρόνο των απαλλοτριώσεων σκοπό βλάβης της ενάγουσας ούτε προέβη στις απαλλοτριώσεις αυτές με δόλο προκειμένου να αποστερήσει την τράπεζα από τη δυνατότητα ικανοποίησης της απαίτησής της. ΠΠρΑθ 4418/2019,

σελ. 318.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Κτήση της κληρονομίας κατά το ελληνικό σε σύγκριση με το αγγλοσαξονικό δίκαιο. Μια συμβολή στην ανάδειξη των δικαιοηθικών αρχών του ισχύοντος συστήματος του «αυτοδίκαιου» της κτήσης της κληρονομίας. Μελ. Ευ. Μαργαρίτης,

σελ. 263.

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

Ηθική βλάβη λόγω προσβολής κυριότητας. Ηθική βλάβη μπορεί να προκληθεί και από προσβολή περιουσιακών αγαθών, όπως είναι η κυριότητα. ΠΠρΧαλκίδ 62/2019, παρατ. Π. Γαλάνης,

σελ. 333.

ΜΕΤΟΧΟΣ

Ο κατ’ ιδίαν μέτοχος δεν νομιμοποιείται ενεργητικά για τη διεκδίκηση αποζημίωσης από την έμμεση ζημία που υφίσταται λόγω της πτώσης της χρηματιστηριακής αξίας των μετοχών του, ως αντανακλαστική συνέπεια της αδικοπρακτικής συμπεριφοράς των μελών του ΔΣ της εταιρείας. ΜΠρΑθ 6253/2019,

σελ. 322.

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Αναπροσαρμογή μισθώματος. Μεταβολή οικονομικών συνθηκών. Μείωση του μισθώματος λόγω της οικονομικής κρίσης, που επέφερε πτώση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης του μισθωτή. Καλή πίστη. Ο υπερήμερος, ως προς την καταβολή των μισθωμάτων, μισθωτής - οφειλέτης δεν εμποδίζεται, κατ’ αρχήν, από τη διάταξη του άρθρου 344 ΑΚ να επικαλεστεί τις διατάξεις των άρθρων 388 και 288 ΑΚ. ΑΠ 670/2019,

σελ. 304.

Εκμισθώσεις αστικών ακινήτων από Ιερές Μονές του Αγίου Όρους. Γνωμ. Χρ. Κοσμίδη,

σελ. 258.

ΜΟΝΕΣ

Εκμισθώσεις αστικών ακινήτων από Ιερές Μονές του Αγίου Όρους. Γνωμ. Χρ. Κοσμίδη,

σελ. 258.

ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ

Παρέκταση αρμοδιότητας. Εφαρμογή Καν (ΕΚ) 2201/2003 για την διεθνή δικαιοδοσία, τη συνήθη διαμονή ανήλικων τέκνων και την παρέκταση της αρμοδιότητας. ΑΠ 927/2019,

σελ. 349.

ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ

Προσβολή πατρότητας. Εντελώς αδικαιολόγητη άρνηση των εναγομένων να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις. ΑΠ 1238/2019,

σελ. 343.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Λόγοι ανακοπής. Ο ανακόπτων που αρνείται με την ανακοπή του ή αμφισβητεί την ύπαρξη ή έκταση απαίτησης είτε καταταχθέντος δανειστή, είτε των προαφαιρεθέντων εξόδων εκτέλεσης, αρκεί να προβάλλει την άρνηση ή αμφισβήτηση κατά τρόπο ευκρινή, για να αποτελεί παραδεκτό και ορισμένο λόγο ανακοπής, διότι το βάρος απόδειξης της ύπαρξης της απαίτησης, όπως και του ύψους της, αλλά και των παραγωγικών της απαίτησής του περιστατικών φέρει ο καθ’ ου η ανακοπή. ΜΕφΘεσ 92/2019,

σελ. 412.

ΣΥΝΤΡΕΧΟΝ ΠΤΑΙΣΜΑ

Από τη διάταξη του άρθρου 300 ΑΚ, προκύπτει ότι όταν στη γένεση ή στην επέλευση της ζημίας συντέλεσε και πταίσμα του ζημιωθέντος, το δικαστήριο της ουσίας μπορεί να μην επιδικάσει αποζημίωση ή να μειώσει το ποσό αυτής. ΑΠ 265/2019,

σελ. 309.

ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ

Παραπομπή στην Ολομέλεια του ΑΠ του ζητήματος αν παραβιάζεται το κατά το άρθρο 6 παρ. 2 ΕΣΔΑ τεκμήριο αθωότητας, στην περίπτωση που ο διάδικος, ο οποίος έχει αθωωθεί αμετάκλητα από το ποινικό δικαστήριο, για συγκεκριμένο ποινικό αδίκημα, υποχρεώνεται σε αστική αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας, που στηρίζεται στα ίδια πραγματικά περιστατικά με αυτά που συγκροτούν το ποινικό αδίκημα, για το οποίο αθωώθηκε. ΑΠ Ολ 8/2019,

σελ. 375.

ΤΕΚΝΑ

Άρση διαφωνιών των γονέων για το θρήσκευμα, τις διατροφικές επιλογές και την υγειονομική περίθαλψη του παιδιού. Μελ. Ε. Ζερβογιάννη,

σελ. 241.

Ξανά προς το συμφέρον του παιδιού. Το νομολογιακό έθιμο της αποκλειστικής ανάθεσης της επιμέλειας σε ένα γονέα δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου και το εσωτερικό δίκαιο.Μελ. Ι. Παπαρρηγόπουλος,

σελ. 275.

ΤΟΚΟΙ

Στις ενυπόθηκες απαιτήσεις περιλαμβάνονται, όχι μόνο το κεφάλαιο, αλλά και οι προσδιοριζόμενοι στο άρθρο 1289 ΑΚ τόκοι, με την προϋπόθεση, ότι το ποσό αυτών περιλαμβάνεται (καλύπτεται) στη χρηματική ποσότητα, για την οποία είχε γίνει εγγραφή στο βιβλίο υποθηκών, οπότε ασφαλίζονται, κατά την τάξη και τη σειρά της υποθήκης και οι ισόποσοι, με τη διαφορά του κεφαλαίου της απαίτησης μέχρι του ορισμένου στην εγγραφή ποσού, τόκοι. ΑΠ 1810/2017, παρατ. Α. Κουτσουλέλος,

σελ. 327.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Κατανομή μεταξύ των ρυθμίσεων του άρθρου 8 παρ. 2 και του άρθρου 9 παρ. 2. Μοναδική λύση για τη στάθμιση των εκατέρωθεν συμφερόντων (οφειλετών – πιστωτών) είναι η επιβολή μηδενικών δόσεων. ΕιρΑθ 142/2020,

σελ. 423.

ΥΠΟΘΗΚΗ

Στις ενυπόθηκες απαιτήσεις περιλαμβάνονται, όχι μόνο το κεφάλαιο, αλλά και οι προσδιοριζόμενοι στο άρθρο 1289 ΑΚ τόκοι, με την προϋπόθεση, ότι το ποσό αυτών περιλαμβάνεται (καλύπτεται) στη χρηματική ποσότητα, για την οποία είχε γίνει εγγραφή στο βιβλίο υποθηκών, οπότε ασφαλίζονται, κατά την τάξη και τη σειρά της υποθήκης και οι ισόποσοι, με τη διαφορά του κεφαλαίου της απαίτησης μέχρι του ορισμένου στην εγγραφή ποσού, τόκοι. ΑΠ 1810/2017, παρατ. Α. Κουτσουλέλος,

σελ. 327.