ΣτΕ Ολ 3342/2013 [Νόμιμη η επιβολή και είσπραξη του ΕΕΤΗΔΕ κατ΄ άρθ. 53 Ν 4021/2011 - Σύνταγμα - ΕΣΔΑ]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2013, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η επιβολή του Εκτάκτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτουμένων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) υπαγορεύθηκε κατ΄ άρθ. 53 Ν 4021/2011 από την επιτακτική ανάγκη να ληφθούν έκτακτα και κατεπείγοντος χαρακτήρα μέτρα, ώστε παρά την αναθεώρηση των προβλέψεων για το δημοσιονομικό έλλειμμα συνεπεία αναθεωρήσεως του βαθμού ύφεσης της Ελληνικής Οικονομίας, να καταστεί δυνατόν να επιτευχθούν οι τεθέντες δημοσιονομικοί στόχοι μειώσεως του ελλείμματος για τα έτη 2011 και 2012. Ως εκ τούτου, εφ΄ όσον δηλ. το επίδικο τέλος δεν επιβάλλεται σε ανταπόδοση συγκεκριμένης υπηρεσίας παρεχομένης από το Κράτος προς τους επιβαρυνομένους με αυτό, τα δε έσοδα από την είσπραξή του περιέρχονται στον κρατικό προϋπολογισμό προς κάλυψη του δημοσιονομικού ελλείμματος, ήτοι προς εξυπηρέτηση γενικοτέρου κρατικού σκοπού, το ΕΕΤΗΔΕ δεν συνιστά ανταποδοτικό τέλος, αλλά φόρο κατ΄ άρθ. 78 Συντ. Άλλωστε, η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, από την οποία εξαρτάται απολύτως η πραγματική αξία της βαρυνομένης με το επίδικο τέλος ακίνητης περιουσίας, συνιστά μεν σκοπό δημοσίου συμφέροντος, όχι όμως παροχή ειδικής ωφελείας προς τους βαρυνομένους με αυτό, ώστε ν΄ αναιρείται ο χαρακτήρας του εν λόγω «τέλους» ως φορολογικής επιβαρύνσεως. Η εν λόγω φορολογική επιβάρυνση έχει έκτακτο χαρακτήρα, όπως εξαγγέλλεται στον τίτλο του ως άρθ. 53 Ν 4021/2011 και προκύπτει από τις επί μέρους ρυθμίσεις του νόμου, το περιεχόμενο της οικείας αιτιολογικής εκθέσεως και τις γενόμενες στη Βουλή σχετικές συζητήσεις. Η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος καταρτίζουν κατάλογο υποχρέων ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με το οφειλόμενο κατά περίπτωση ποσό. Με την εγγραφή στον ανωτέρω κατάλογο συντελείται η βεβαίωση του ΕΕΤΗΔΕ, χωρίς ν΄ απαιτείται σύνταξη χρηματικού καταλόγου και από τον αρμόδιο σε κάθε περίπτωση Προϊστάμενο της ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος του κυρίου ή επικαρπωτή του ακινήτου. Στους εκδιδομένους ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος λογαριασμούς της ΔΕΗ ή των εναλλακτικών προμηθευτών περιλαμβάνεται το αντίστοιχο απόσπασμα του ως άνω συνταχθέντος βεβαιωτικού καταλόγου, στο οποίο εμφαίνεται το ποσό του καταλογιζομένου τέλους και ο τρόπος υπολογισμού του. Έτσι στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος ενσωματώνεται η πράξη καταλογισμού του επιδίκου τέλους, η οποία αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη, προσβλητή με προσφυγή ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, κύριος δε διάδικος στις σχετικές δίκες είναι το Δημόσιο, δεδομένου ότι η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος ενεργούν εν ονόματι και για λογαριασμό του Δημοσίου. Το υπό κρίση ένδικο βοήθημα στρεφόμενο κατά λογαριασμού της ΔΕΗ, κατά το μέρος που αυτός ενσωματώνει πράξη καταλογισμού στον προσφεύγοντα ΕΕΤΗΔΕ, αποτελεί προσφυγή αρμοδίως ασκηθείσα ενώπιον του διοικητικού Πρωτοδικείου κατ΄ άρθ. 7 παρ. 1 ΚΔΔ. Δεν αποκλείεται επιβολή φόρου διά του προσδιορισμού του υποκειμένου, του αντικειμένου και του συντελεστή του κατά παραπομπή σε διατάξεις άλλου τυπικού νόμου, εφ΄ όσον έτσι προσδιορίζονται εμμέσως, πλην σαφώς τα κατ΄ άρθ. 78 παρ. 1 Συντ. απαιτούμενα προσδιοριστικά στοιχεία του φόρου. Εν προκειμένω, το αντικείμενο της επίδικης φορολογικής επιβαρύνσεως, ήτοι οι ηλεκτροδοτούμενες για οικιστική ή εμπορική χρήση δομημένες επιφάνειες των ακινήτων και ειδικότερα το εμβαδόν τους, όπως έχει καταχωρισθεί στη βάση πληροφοριών του Διαχειριστή Δικτύου της ΔΕΗ και αναγράφεται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ ή των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος, προσδιορίζεται όπως απαιτείται από το άρθ. 78 παρ. 1 και 4 Συντ., επομένως απορρίπτεται ως αβάσιμος ο περί του αντιθέτου προβαλλόμενος λόγος προσφυγής. Δεδομένου δε ότι το αντικείμενο του ΕΕΤΗΔΕ ορίζεται στον νόμο, δεν αντίκειται στις ως άνω συνταγματικές διατάξεις ο προβλεπόμενος από τον νόμο προσδιορισμός της εκτάσεως της φορολογητέας ύλης, ήτοι της επιφανείας των επιβαρυνομένων επιφανειών, κατά παραπομπή, με βάση δηλ. τα τετραγωνικά μέτρα που αναγράφονται στον λογαριασμό της ΔΕΗ ή των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος, τα οποία κατεχωρίσθησαν στις μηχανογραφικές καταστάσεις της ΔΕΗ, ήδη δε μετά την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, κατ΄ άρθ. 24 παρ. 5 και 8 Ν 2130/1994 (και της παρ. 1 του άρθ. 2 Ν 25/1975), δηλ. ύστερα από υποβολή δηλώσεων εκ μέρους των υποχρέων και τη σύνταξη σχετικών καταστάσεων από τους Δήμους και τις Κοινότητες, που προωθήθηκαν στη ΔΕΗ). Ωσαύτως απορριπτέοι και οι λόγοι, με τους οποίους προβάλλεται ότι το υποκείμενο και ο φορολογικός συντελεστής του ΕΕΤΗΔΕ δεν καθορίζονται ευθέως από τον νόμο. Ο φόρος δεν αποκλείεται να βαρύνει ορισμένο μόνο κύκλο προσώπων ή πραγμάτων, εφ΄ όσον πλήττει ορισμένη φορολογητέα ύλη, η οποία κατ΄ αυτό τον τρόπο, επιτρέπει επιβάρυνση του συγκεκριμένου αυτού κύκλου φορολογουμένων βάσει γενικών και αντικειμενικών κριτηρίων, που τελούν σε συνάφεια με το ρυθμιζόμενο θέμα. Εφ΄ όσον η επιβολή φορολογίας αποτελεί επέμβαση στην περιουσία του προσώπου, πρέπει η σχετική ρύθμιση ν΄ αποτελεί μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ απαιτήσεων του δημοσίου συμφέροντος και επιταγών προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό την έννοια της υπάρξεως αναλογίας μεταξύ χρησιμοποιουμένων μέσων και επιδιωκομένων σκοπών. Επιβολή φορολογικής υποχρεώσεως, που συνιστά υπερβολικό βάρος για τα πρόσωπα που βαρύνονται με αυτήν ή κλονίζει ριζικά την οικονομική τους κατάσταση, αντίκειται στη διάταξη του άρθ. 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ. Η επιβολή του ΕΕΤΗΔΕ συνάπτεται με γενικά και αντικειμενικά κριτήρια, όπως το εμβαδόν της ηλεκτροδοτουμένης για οικιστική ή εμπορική χρήση δομημένης επιφανείας, η ισχύουσα τιμή ζώνης, στην οποία αντιστοιχεί ορισμένος συντελεστής φόρου εκπεφρασμένος σε ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και η παλαιότητα του κτίσματος, στην οποία αντιστοιχεί ορισμένος συντελεστής παλαιότητας, δεν υπερβαίνει δε τα όρια της διακριτικής ευχέρειας του νομοθέτη να καθορίζει τον ενδεδειγμένο εκάστοτε τρόπο και χρόνο φορολόγησης διαφόρων κατηγοριών φορολογουμένων ούτε παραβιάζει τις ως άνω συνταγματικές διατάξεις και αρχές. Το ΕΕΤΗΔΕ, που επεβλήθη εκτάκτως προς αντιμετώπιση ιδιαιτέρως σοβαρού κατά την εκτίμηση του νομοθέτη δημοσιονομικού προβλήματος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί επέμβαση στην περιουσία των φορολογουμένων δυσανάλογη σε σχέση με τον κατά τα ανωτέρω επιδιωχθέντα σκοπό. Ούτε εν όψει του εκτάκτου χαρακτήρα του μπορεί να θεωρηθεί ότι, σε συνδυασμό με τις λοιπές φορολογίες που συνδέονται με την ακίνητη περιουσία, καθιστά δημευτικό το εθνικό σύστημα φορολογίας ακινήτων. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι, με τους οποίους προβάλλεται ότι η επιβολή του ΕΕΤΗΔΕ, ως συνιστώσα διπλή εντός του ιδίου έτους και πολλαπλή επί του αυτού αντικειμένου φορολόγηση, αντίκειται στις προστατευτικές της περιουσίας διατάξεις της του άρθ. 17 Συντ. και της ΕΣΔΑ και στην κατοχυρωμένη στο άρθ. 25 παρ. 1 εδαφ. δ΄ Συντ. αρχή της αναλογικότητας. Το σύστημα βεβαιώσεως του ΕΕΤΗΔΕ, όπως διαμορφώνεται στον νόμο, δεν αντίκειται στην αρχή της διακρίσεως των εξουσιών. Ανάθεση της εισπράξεως φόρων και τελών, δημοσίων και δημοτικών, σε μη κρατικά όργανα, όπως οι τράπεζες, τα ΕΛΤΑ ή οργανισμοί κοινής ωφελείας έναντι ανταλλάγματος, δεν αντίκειται στην αρχή διακρίσεως των εξουσιών, εφ΄ όσον τα όργανα αυτά περιορίζονται στο έργο της απλής εισπράξεως των βεβαιωμένων φόρων και τελών και δεν εξοπλίζονται περαιτέρω με μέσα αναγκαστικής εκτελέσεως. Για τούτο δεν αντίκειται στην ανωτέρω συνταγματική αρχή η ανάθεση στη ΔΕΗ και τους λοιπούς εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος του έργου της εισπράξεως του επιδίκου τέλους (μειοψ.).

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.