ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 10/2018, Οκτώβριος 2018

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΝΑΚΟΠΗ

Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής. Ο καθ’ου η ανακοπή οφείλει να προσκομίσει το πρωτότυπο του τίτλου, εφ’ όσον οι λόγοι της ανακοπής αναφέρονται σε ακυρωτικές ενστάσεις που προκύπτουν από το σώμα του τίτλου. ΜΕφΘεσ 670/2018,

σελ. 1199.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Διαχρονικό δίκαιο. Ν 703/1977. Εναρμονισμένη πρακτική επιχειρήσεων. Απαγορευμένες μορφές συμπράξεων επιχειρήσεων. Στοιχειοθέτηση της διάπραξης της παράβασης. Επιβολή προστίμου για παράβαση των διατάξεων περί ανταγωνισμού. Κριτήρια καθορισμού του ύψους του. ΤρΔΕφΑθ 2574/2018 (παρατ. Θ. Ροζής),

σελ. 1154.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ

Η σύμβαση ομαδικής ασφάλισης μπορεί να καταρτιστεί είτε ως σύμβαση ανάμεσα στον ασφαλιστή και στον αντισυμβαλλόμενο του λήπτη της ασφάλισης, με δικαιούχο του ασφαλίσματος τον ίδιο τον λήπτη της ασφάλισης, είτε ως γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου ανάμεσα στον ασφαλιστή και τον αντισυμβαλλόμενο του λήπτη της ασφάλισης με δικαιούχο του ασφαλίσματος τον τρίτο ασφαλισμένο. ΜΕφΑθ 1310/2018,

σελ. 1220.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΜΑΔΙΚΗ

Η σύμβαση ομαδικής ασφάλισης μπορεί να καταρτιστεί είτε ως σύμβαση ανάμεσα στον ασφαλιστή και στον αντισυμβαλλόμενο του λήπτη της ασφάλισης, με δικαιούχο του ασφαλίσματος τον ίδιο τον λήπτη της ασφάλισης, είτε ως γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου ανάμεσα στον ασφαλιστή και τον αντισυμβαλλόμενο του λήπτη της ασφάλισης με δικαιούχο του ασφαλίσματος τον τρίτο ασφαλισμένο. ΜΕφΑθ 1310/2018,

σελ. 1220.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Δημιουργία δικαιώματος σε βιομηχανικό σχέδιο και υπόδειγμα με την καταχώρισή του στον ΟΒΙ. Προϋποθέσεις προστασίας μη καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου. ΜΠρΑθ 2493/2018 (παρατ. Κ. Κυπρούλη),

σελ. 1165.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Δημιουργία δικαιώματος σε βιομηχανικό σχέδιο και υπόδειγμα με την καταχώρισή του στον ΟΒΙ. Προϋποθέσεις προστασίας μη καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου. ΜΠρΑθ 2493/2018 (παρατ. Κ. Κυπρούλη),

σελ. 1165.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΓΟΣ)

Καταχρηστικός ΓΟΣ. Το κύρος της διαταγής πληρωμής δεν θίγεται από μόνο τον λόγο της καταχρηστικότητας όρου της ένδικης συμβάσεως, αλλά μόνον εφόσον η ύπαρξη του όρου αυτού συνετέλεσε κατά τρόπο ουσιώδη στην έκδοση της επίμαχης διαταγής. ΜΕφΠειρ 75/2018,

σελ. 1206.

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Καταχρηστικός ΓΟΣ. Το κύρος της διαταγής πληρωμής δεν θίγεται από μόνο τον λόγο της καταχρηστικότητας όρου της ένδικης συμβάσεως, αλλά μόνον εφόσον η ύπαρξη του όρου αυτού συνετέλεσε κατά τρόπο ουσιώδη στην έκδοση της επίμαχης διαταγής. ΜΕφΠειρ 75/2018,

σελ. 1206.

ΕΠΙΤΑΓΗ

Έκδοση ακάλυπτης μεταχρονολογημένης επιταγής από νομικό πρόσωπο. Εις ολόκληρον ευθύνη προς αποζημίωση και του υπογράψαντος νομίμου εκπροσώπου. Προθεσμία εμφάνισης προς πληρωμή. Η αξίωση από αδικοπραξία μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με την αξίωση από την επιταγή ή και μετά την έκδοση διαταγής πληρωμής. ΤρΕφΘεσ 339/2018,

σελ. 1197.

Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής. Ο καθ’ου η ανακοπή οφείλει να προσκομίσει το πρωτότυπο του τίτλου, εφ’ όσον οι λόγοι της ανακοπής αναφέρονται σε ακυρωτικές ενστάσεις που προκύπτουν από το σώμα του τίτλου. ΜΕφΘεσ 670/2018,

σελ. 1199.

Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Ενεχυρική οπισθογράφηση. Προϋποθέσεις προβολής προσωπικών ενστάσεων κατά τρίτου κομιστή. Έννοια καταπιστευτικής επιταγής. ΜΕφΑθ 1429/2018,

σελ. 1201.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Δικαίωμα μειοψηφίας του 5% του μετοχικού κεφαλαίου να ζητήσει από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης και να επιβάλει την αναβολή λήψης οποιασδήποτε απόφασης. Έννοια μειοψηφίας. ΠΠρΘεσ 3074/2017,

σελ. 1175.

Νόμιμη εκπροσώπηση ανώνυμης εταιρίας. Δικαστική εκπροσώπηση από υποκατάστατο όργανο. Έγερση εταιρικής αγωγής. Είναι αναγκαίος ο διορισμός ειδικού εκπροσώπου επί σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ του νομικού προσώπου και του υποκατάστατου οργάνου του που έχει αρμοδιότητα για τη δικαστική εκπροσώπησή του. ΠΠρΘεσ 2726/2017,

σελ. 1184.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ

Επί διμελούς ομόρρυθμης εταιρίας δεν γίνεται δεκτό το αίτημα περί αποκλεισμού του ενός εταίρου, αλλά το επικουρικό αίτημα περί λύσης της. Λόγοι. Δεν γίνεται επίσης δεκτό το αίτημα περί ανάκλησης της διαχειριστικής ιδιότητας του ενός εταίρου και ορισμού του άλλου ως μοναδικού διαχειριστή και εκπροσώπου. Λόγοι. ΜΠρΘεσ 6582/2018 (παρατ. Ι. Γεροντίδης),

σελ. 1169.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

Σύμβαση κατάθεσης σε κοινό λογαριασμό. Εξουσιοδότηση της τράπεζας στην οποία τηρείται η κατάθεση να χρεώνει με κάθε οφειλή τον κοινό λογαριασμό και επιφύλαξη υπέρ αυτής δικαιώματος συμψηφισμού προς οποιαδήποτε ανταπαίτησή της κατά οποιουδήποτε από τους συνδικαιούχους καταθέτες. ΜΕφΒορΑιγ 19/2018,

σελ. 1208.

Η κατάθεση χρημάτων σε τράπεζα έχει το χαρακτήρα παρακαταθήκης. Η τράπεζα αποκτά την κυριότητα των χρημάτων και οφείλει να τα αποδώσει όταν το απαιτήσει ο παρακαταθέτης. Η άρνησή της συνιστά αθέτηση σύμβασης και όχι αδικοπραξία ακόμη και αν το ποσό αφαιρέθηκε παράνομα από τρίτο. Συναλλαγές καταθέτη μέσω web-banking. ΕιρΑθ 5287/2017 (παρατ. Ε. Καραμανάκου),

σελ. 1211.

ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Σύμβαση κατάθεσης σε κοινό λογαριασμό. Εξουσιοδότηση της τράπεζας στην οποία τηρείται η κατάθεση να χρεώνει με κάθε οφειλή τον κοινό λογαριασμό και επιφύλαξη υπέρ αυτής δικαιώματος συμψηφισμού προς οποιαδήποτε ανταπαίτησή της κατά οποιουδήποτε από τους συνδικαιούχους καταθέτες. ΜΕφΒορΑιγ 19/2018,

σελ. 1208.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Το άρθρο 3 παρ. 1 της Οδηγίας και κατ’ αντιστοιχία το άρθρο 4 παρ. 1 του ΠΔ 178/2002 δεν εμποδίζει τον εργαζόμενο να εναντιωθεί στη μεταβίβαση της εργασιακής του σχέσης και να παραιτηθεί από την προστασία που του παρέχει η οδηγία, όταν αυτός δεν επιθυμεί να συνεχίσει τη δραστηριότητά του για λογαριασμό του νέου φορέα της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή, η οδηγία δεν επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να προβλέψουν ότι η σχέση εργασίας, σε κάθε περίπτωση, θα διατηρείται με τον μεταβιβάζοντα. ΜΠρΑθ 1969/2017, (παρατ. Α. Πολυχρονιάδου), 1222.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η μετατροπή της ΟΕ σε ΕΕ κατά το νέο άρθρο 282Α Ν 4072/2012 - Μία ερμηνευτική συμβολή στο άρθρο 282α. Μελ. Ι. Βενιέρης,

σελ. 1141.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Προϋποθέσεις άρσης της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου και μετακύλιση των συνεπειών της αφερεγγυότητάς του στους βασικούς μετόχους ή εταίρους, οι οποίοι ευθύνονται εις ολόκληρον. Η κάμψη της νομικής προσωπικότητας είναι προσωρινή και αφορά τη συγκεκριμένη συναλλαγή. ΜΕφΠειρ 111/2017,

σελ. 1189.

ΠΑΙΓΝΙΑ

Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ). Χορήγηση άδειας πρακτόρευσης παιχνιδιών του σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Διαχρονικό δίκαιο. Απαγορεύεται στον πράκτορα να παραχωρεί και να εκμισθώνει την επιχείρησή του σε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του ΟΠΑΠ. Ο ΟΠΑΠ μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση πρακτόρευσης και να παραλάβει άμεσα τη χορηγηθείσα άδεια. ΤρΕφΑθ 2064/2018,

σελ. 1205.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές κατά το Ν 2251/1994 και το ενωσιακό δίκαιο. Μελ. Χ. Αποστολόπουλος,

σελ. 1147.

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Εκποίηση σημάτων ως στοιχείων πτωχευτικής περιουσίας. Μελ. Λ. Κοτσίρη,

σελ. 1137.

Αναστολή ατομικών διώξεων των μη ενέγγυων πτωχευτικών πιστωτών. Η αναστολή περιλαμβάνει την άσκηση ενδίκων μέσων και την συζήτηση όσων ασκήθηκαν πριν την κήρυξη της πτώχευσης. ΜΕφΑθ 2345/2017,

σελ. 1191.

Ακυρότητα ετεροβαρών πράξεων πτωχεύσαντος κατά την ύποπτη περίοδο. Το δικαίωμα ανάκλησης αποτελεί ενοχική αξίωση προς απόδοση της παροχής που εξήλθε της πτωχευτικής περιουσίας. ΤρΕφΘεσ 432/2017,

σελ. 1193.

Προϊσχύσασα διαδικασία συνδιαλλαγής. Αναστολή ατομικών διώξεων. Κρίνεται ορθότερη η άποψη ότι δεν μπορεί να υποβληθεί αίτηση προς έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του οφειλέτη. ΜΕφΑθ 2560/2018,

σελ. 1195.

ΣΗΜΑ

Έννοια σήματος. Μη καταχώριση σήματος λόγω της ταυτότητας ή ομοιότητάς του με προγενέστερο, όταν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσδιορίζουν ταυτίζονται ή ομοιάζουν. Κίνδυνος σύγχυσης κοινού. ΤρΔΕφΑθ 4722/2018,

σελ. 1163.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΟΥ

Η σύμβαση ομαδικής ασφάλισης μπορεί να καταρτιστεί είτε ως σύμβαση ανάμεσα στον ασφαλιστή και στον αντισυμβαλλόμενο του λήπτη της ασφάλισης, με δικαιούχο του ασφαλίσματος τον ίδιο τον λήπτη της ασφάλισης, είτε ως γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου ανάμεσα στον ασφαλιστή και τον αντισυμβαλλόμενο του λήπτη της ασφάλισης με δικαιούχο του ασφαλίσματος τον τρίτο ασφαλισμένο. ΜΕφΑθ 1310/2018,

σελ. 1220.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING)

Έννοια. Η χρηματοδοτική μίσθωση και τα καταβαλλόμενα μισθώματα επιβαρύνονται μόνο με φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ. Είναι έγκυρη η συμφωνία κατ’ άρθρο 361 ΑΚ ότι τα ληξιπρόθεσμα μισθώματα επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας. Διάρκεια χρηματοδοτικής μίσθωσης, περιεχόμενό της και λειτουργία του χρηματοδοτικού μηχανισμού της. ΜΕφΑθ 2739/2018,

σελ. 1203.

ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το «Συνεγγυητικό» καταβάλλει αποζημίωση στους πελάτες των ΕΠΕΥ, οι οποίες διαπιστωμένα αδυνατούν να εκπληρώσουν τις προς αυτούς υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών, που περιοριστικά και αποκλειστικά αναφέρονται στην παρ. 12 του άρθρου 1 του Ν 2533/1997. ΜΕφΑθ 1039/2018,

σελ. 1216.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η κατάθεση χρημάτων σε τράπεζα έχει το χαρακτήρα παρακαταθήκης. Η τράπεζα αποκτά την κυριότητα των χρημάτων και οφείλει να τα αποδώσει όταν το απαιτήσει ο παρακαταθέτης. Η άρνησή της συνιστά αθέτηση σύμβασης και όχι αδικοπραξία ακόμη και αν το ποσό αφαιρέθηκε παράνομα από τρίτο. Συναλλαγές καταθέτη μέσω web-banking. ΕιρΑθ 5287/2017 (παρατ. Ε. Καραμανάκου),

σελ. 1211.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Έννοια. Η χρηματοδοτική μίσθωση και τα καταβαλλόμενα μισθώματα επιβαρύνονται μόνο με φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ. Είναι έγκυρη η συμφωνία κατ’ άρθρο 361 ΑΚ ότι τα ληξιπρόθεσμα μισθώματα επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας. Διάρκεια χρηματοδοτικής μίσθωσης, περιεχόμενό της και λειτουργία του χρηματοδοτικού μηχανισμού της. ΜΕφΑθ 2739/2018,

σελ. 1203.

Ο φόρος κινητών αξιών που υποχρεούται να καταβάλει η μητρική εταιρία κατά την αναδιανομή των μερισμάτων στους μετόχους της ισούται με την πίστωση φόρου που υπολογίζεται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 158 bis του CGI (code général des impôts - γενικού φορολογικού κώδικα), δεδομένου ότι η εν λόγω πίστωση φόρου ισούται με το ήμισυ των μερισμάτων που εισέπραξε προηγουμένως η μητρική αυτή εταιρία. ΔΕΕ υπόθ. C-416/2017, απόφ. της 4.10.2018, (παρατ. Ε. Βίτσα),

σελ. 1240.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μετοχές υπέρ το άρτιο. Καταβολή διαφοράς μεταξύ διάθεσης μετοχής και ονομαστικής αξίας αυτής. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, η καταβολή της διαφοράς μεταξύ της τιμής διάθεσης της μετοχής και της ονομαστικής αξίας αυτής, αποτελούσα εισφορά που αυξάνει το ενεργητικό της εταιρίας, δεν υπάγεται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά την περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν 1676/1986, αφού, κατά το χρόνο της καταβολής, ο εισφέρων, από την εισφορά αυτή (για την οποία δεν του χορηγούνται μετοχές), δεν αποκτά δικαιώματα ψήφου κ.λπ., δηλαδή δεν αποκτά οποιοδήποτε πρόσθετο δικαίωμα (πέραν αυτών που αντιστοιχούν στην ονομαστική αξία της εισφοράς του) σε σχέση με άλλους μετόχους που δεν έχουν εισφέρει κεφάλαια υπέρ το άρτιο, όπως βάσιμα υποστηρίζει και η προσφεύγουσα. Συνεπώς, μη νόμιμα η φορολογική αρχή, ερμηνεύοντας διαφορετικά την ως άνω διάταξη, θεώρησε ότι για την υπαγωγή στον ένδικο φόρο της επίμαχης διαφοράς, αρκεί η, εκ της καταβολής, προσδοκία απόκτησης των προαναφερόμενων δικαιωμάτων (σε περίπτωση μελλοντικής κεφαλαιοποίησης της διαφοράς) και όχι ο πραγματικός χρόνος απόκτησης αυτών (κατά την κεφαλαιοποίηση αυτής, οπότε χορηγούνται μετοχές στις οποίες είναι ενσωματωμένα τα εν λόγω δικαιώματα). ΣτΕ 1774/2018,

σελ. 1255.