Ευρετήριο

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 8/2018, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2018

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Η αξίωση αποζημίωσης για παραβάσεις του δίκαιου ελεύθερου ανταγωνισμού (Ν 4529/2018). Μελ. Β. Τριανταφυλλίδη,

σελ. 1013.

ΔΑΝΕΙΟ

Οι γενικές κατώτατες αποδοχές και ο τρόπος καθορισμού τους. Μελ. Ι. Ληξουριώτη,

σελ. 945.

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Ακυρότητα λόγω αδιαφάνειας (άρθρο 2 παρ. 6 Ν 2251/1994) ή αναπροσαρμογή (μείωση) των δόσεων κατά τις ΑΚ 288, 388; Αποτίμηση και νέες σκέψεις με αφορμή την ΤρΕφΘεσ 1663/2018. Μελ. Γ. Μεντή,

σελ. 963.

Ο Ν 4438/2016 για τον ενυπόθηκο δανεισμό και τα αρρύθμιστα ζητήματα. Ιδίως το κατά χρόνο πεδίο εφαρμογής και οι αστικού δικαίου έννομες συνέπειες. Μελ. Δ.-Π. Τζάκα,

σελ. 1001.

ΔΕΗ

Το προσωπικό της ΔΕΗ συνδέεται με αυτήν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο. Κατά την ένταξη του έκτακτου στο τακτικό προσωπικό της ΔΕΗ και την κατάταξη σε συγκεκριμένο κλάδο, κατηγορία, βαθμίδα και μισθολογικό κλιμάκιο, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί, εκτός των άλλων, και η ύπαρξη αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης. ΑΠ 1386/2017,

σελ. 1100.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το διοικητικό δικαστήριο έχει, κατ’ αρχήν, την εξουσία να εξετάσει αυτεπαγγέλτως, ακόμα και προς βλάβη του προσφεύγοντος, πλημμέλεια της νόμιμης βάσης της προσβληθείσας με την προσφυγή πράξης, υπό την προϋπόθεση της διατήρησης της πραγματικής της βάσης, όπως την δέχθηκε η αρχή που εξέδωσε την πράξη. ΣτΕ 389/2018,

σελ. 1126.

Δεν χωρεί παραίτηση από αίτημα διάδικου κατά αρνητικής απόφασης της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 Ν 3900/2010. ΣτΕ Ολ 759/2018,

σελ. 1128.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Προϋποθέσεις παραίτησης του εγγυητή από την ελευθέρωσή του, με προγενέστερη συμφωνία, α) επί υπαίτιας ματαίωσης της ικανοποίησης του δανειστή κατ’ άρθρο 862 ΑΚ και β) επί παραίτησης του δανειστή από ασφάλειες κατ’ άρθρο 863 ΑΚ. ΜΕφΑθ 2857/2018,

σελ. 1056.

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Προϋποθέσεις υπαγωγής στην ειδική αυτή διαχείριση. Μετά την αποδοχή της σχετικής αίτησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης, αναστέλλονται οι ατομικές διώξεις. ΜΕφΑθ 2897/2018,

σελ. 1047.

ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

Το βάρος απόδειξης της εικονικότητας συναλλαγής, κατ’ αρχήν, το έχει η φορολογική αρχή, εφόσον αποδείξει είτε ότι ο εκδότης φορολογικού στοιχείου είναι ανύπαρκτος είτε ότι είναι μεν φορολογικά υπαρκτός άλλα συναλλακτικά ανύπαρκτος. ΣτΕ 336/2018,

σελ. 1124.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΕΛΠ)

Λογιστική αντιμετώπιση των κρατικών επιχορηγήσεων, βάσει των ΕΛΠ, Ν. Σγουρινάκης,

σελ. 1129.

ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο εργοδότης εργαζόμενου με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου που έχει ασκήσει δικαίωμα επίσχεσης, δεν μπορεί να θεωρήσει ότι ο τελευταίος εγκατέλειψε αυθαίρετα τη θέση του και να συναγάγει εξ αυτού ότι ο εργαζόμενος κατήγγειλε την εργασιακή σύμβαση, ώστε να απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής της οφειλόμενης αποζημίωσης απόλυσης. ΑΠ 1114/2017,

σελ. 1095.

ΕΠΙΤΑΓΗ

Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Προϋποθέσεις προβολής προσωπικών ενστάσεων, όπως είναι η κλοπή της επιταγής κατά του τρίτου κομιστή. ΜΕφΛαρ 439/2017, (παρατ. Η. Μπέτζιος),

σελ. 1048.

Έκδοση ακάλυπτης επιταγής ευκολίας και οπισθογράφησή της από τον λήπτη. Άσκηση αγωγής αδικοπραξίας κατά του εκδότη. Απόκρουση της αγωγής, γιατί ο κομιστής της γνώριζε την ανυπαρξία έννομης σχέσης μεταξύ εκδότη και λήπτη που να δικαιολογεί την έκδοσή της, την έλλειψη κεφαλαίων κάλυψης και συνετέλεσε αιτιωδώς στην πρόκληση της ζημίας του. ΜΕφΑθ 1943/2018,

σελ. 1051.

Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Η ένσταση του εκδότη περί πλαστογράφησης της υπογραφής του προτείνεται κατά παντός κομιστή. ΜΕφΛαρ 317/2017,

σελ. 1052.

Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Έννοια του αναιτιώδους χαρακτήρα της ενοχής από επιταγή. Προϋποθέσεις προβολής προσωπικών ενστάσεων κατά τρίτου κομιστή. Βάρος απόδειξης. ΜΕφΑθ 1791/2018,

σελ. 1053.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται διοικητικός έλεγχος και εποπτεία, προκειμένου να εκδοθεί διοικητική πράξη, που παρέχει την άδεια ίδρυσης ανώνυμης εταιρίας. Στις λοιπές περιπτώσεις ο έλεγχος των υποβαλλομένων στο ΓΕΜΗ εγγράφων ίδρυσης ανώνυμης εταιρίας πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες του. ΜΠρΓυθ 21/2018,

σελ. 1029.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Διαδικασία ανάκλησης διαχειριστών, όταν υπάρχουν δύο μόνο εταίροι. Σπουδαίος λόγος. Διορισμός προσωρινής διοίκησης κατ’ άρθρο 69 ΑΚ, μετά από την ανάκληση των ήδη διορισμένων. Μη εφαρμογή του άρθρου 16 Ν 3190/1955, όταν υπάρχουν μεν διαχειριστές αλλά συντρέχει περίπτωση αδυναμίας για την άσκηση των καθηκόντων τους. ΜΠρΘεσ 2602/2017,

σελ. 1037.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

Εικονική δήλωση βούλησης σε σύμβαση εταιρίας. Για την ακυρότητα της σύμβασης απαιτείται γνώση και συμφωνία κατά την κατάρτισή της όλων των συμβαλλομένων. Συνέπειες ακυρότητας. Δεν είναι αναγκαίο να προκύπτει ο σκοπός, για τον οποίο έγινε η ελαττωματική δήλωση, εκτός αν υποκρύπτεται άλλη δικαιοπραξία και ερευνάται το κύρος της. ΑΠ 502/2018,

σελ. 1028.

ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ

Προϋποθέσεις κατοχύρωσης βιοτεχνολογικών εφευρέσεων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Έννοια «νέου» της εφεύρεσης. Εφεύρεση προϊόντος και εφεύρεση μεθόδου ή βιομηχανικής εφαρμογής. Πρακτική αξία διπλώματος ευρεσιτεχνίας για τον κάτοχο και δικαιώματά του. Υπηρεσιακή εφεύρεση. Προϋποθέσεις και υπολογισμός αμοιβής εργαζομένου. ΤρΕφΑθ 1560/2018,

σελ. 1023.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ (ΙΚΕ)

Έξοδος εταίρου για σπουδαίο λόγο. Ενδεικτικές περιπτώσεις. Τρόπος άσκησης του σχετικού δικαιώματος και χρόνος επέλευσης εννόμων αποτελεσμάτων. ΕιρΑμαρ 298/2018, (παρατ. Γ. Πανίτσας),

σελ. 1032.

ΜΕΣΙΤΕΙΑ

Μεσιτεία εμπορικών συναλλαγών (εμπορομεσιτεία). Έννοια, περιεχόμενο και εφαρμοστέες διατάξεις. ΜΕφΘεσ 73/2018,

σελ. 1058.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Σωρευτική αναδοχή χρεών και παθητική εις ολόκληρον ενοχή μεταξύ του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος για τα κάθε είδους χρέη. Η περιουσία μπορεί να αποτελείται από ένα μόνο στοιχείο. Γνώση του αποκτώντος ότι αποκτά το σύνολο ή το σημαντικότερο ποσοστό της περιουσίας. Ύψος ευθύνης του. ΜΕφΘεσ 1384/2018,

σελ. 1059.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δεν συνιστά κατάχρηση του διευθυντικού δικαιώματος ούτε συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των συμβατικών όρων εργασίας η συμβατική ή επί τη βάσει διατάξεων κανονισμού εργασίας που έχει ισχύ νόμου ή ΣΣΕ κανονιστικής ισχύος περικοπή ορισμένου επιδόματος που χορηγείται ως μισθολογική προσαύξηση για ορισμένη ειδική αιτία, σχετιζόμενη με το είδος της εργασίας του μισθωτού ή τη θέση του στην επιχείρηση, εφόσον το επίδομα αυτό οφείλεται μόνο για τον χρόνο που συντρέχει η αιτία για την οποία χορηγείται. ΑΠ 1419/2017,

σελ. 1103.

Καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών. Για να θεωρηθεί ότι συνιστά βλαπτική μεταβολή των όρων της εργασιακής σύμβασης, πρέπει να είναι αξιόλογη, ανεξάρτητα από την αιτία της καθυστέρησης και δεν είναι αναγκαίο να γίνεται αυτή (η καθυστέρηση καταβολής του μισθού) δολίως και δη για να εξαναγκασθεί ο μισθωτός σε αποχώρηση από την εργασία του. ΜΕφΑθ 5568/2017, (παρατ. Ε. Σχίζα),

σελ. 1108.

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Αναπροσαρμογή οφειλόμενου μισθώματος κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 288 ΑΚ. Σύγκριση καταβαλλομένου μισθώματος και ελευθέρου. Κριτήρια για την ύπαρξη ανάγκης αναπροσαρμογής και καθορισμός του μισθώματος στο επίπεδο που αποκαθιστά τη διαταραχθείσα καλή πίστη. ΑΠ 568/2018,

σελ. 1055.

ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ο προστήσας πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής ευθύνονται υπό προϋποθέσεις για τις αδικοπραξίες των προστηθέντων πλοιάρχου και του πληρώματος. Προϋποθέσεις περιορισμού της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις κατά τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης του Λονδίνου του 1976. Πεδίο εφαρμογής της. Ζημία υποβρυχίου καλωδίου της ενάγουσας λόγω εσφαλμένων χειρισμών του πλοιάρχου της εναγομένης πλοιοκτήτριας εταιρίας. Συντρέχον πταίσμα της ενάγουσας. ΠΠρΠειρ 1291/2018, (παρατ. Τ. Σταυρακίδης),

σελ. 1060.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Αποζημίωση δημιουργού ή δικαιούχου συγγενικού δικαιώματος κατ’ άρθρο 65 παρ. 1 και 2 Ν 2121/1993, που αποτελεί ειδική διάταξη σε σχέση με το άρθρο 914 ΑΚ. Ως βάση υπολογισμού της οφειλόμενης αποζημίωσης, λόγω της προσβολής δικαιώματος, λαμβάνεται η αμοιβή, η οποία συνήθως καταβάλλεται στην αγορά για το είδος της εκμετάλλευσης που έκανε χρήση ο υπόχρεος προς αποζημίωση. ΑΠ 438/2018,

σελ. 1022.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Έννοια καταναλωτή. Σε αυτήν υπάγονται και οι επαγγελματίες αποδέκτες τραπεζικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση επιχειρηματικών ή επαγγελματικών τους αναγκών. Ο μισθωτής χρηματοδοτικής μίσθωσης, ως τελικός αποδέκτης του προϊόντος, θεωρείται καταναλωτής, άσχετα αν η χρήση του μισθίου είναι επαγγελματική. ΤρΕφΘεσ 572/2018,

σελ. 1067.

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Εφαρμογή του δικαίου κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού στην πτωχευτική διαδικασία. Μελ. Μ.-Θ. Μαρίνου,

σελ. 955.

H πιθανολόγηση της βιωσιμότητας μη κερδοφόρας επιχείρησης στο πλαίσιο της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης. Μελ. Ι. Παπαδημόπουλου,

σελ. 981.

Αντικειμενικές προϋποθέσεις κήρυξης της πτώχευσης. Πρέπει να πιθανολογηθεί ότι η άμεσα ρευστοποιήσιμη περιουσία του οφειλέτη επαρκεί να καλύψει τα έξοδα της διαδικασίας. Ποια θεωρούνται έξοδα διαδικασίας. ΤρΕφΘεσ 1238/2018,

σελ. 1038.

Πράξεις υποκείμενες σε υποχρεωτική και σε δυνητική πτωχευτική ανάκληση. Προϋποθέσεις ανάκλησης δυνητικά ανακαλούμενων πράξεων. Περιεχόμενο και κρίσιμος χρόνος γνώσης του τρίτου. ΠΠρΘεσ 3076/2017,

σελ. 1040.

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης από την ισχύ των διατάξεων του ΠτΚ, πριν την τροποποίησή του με το Ν 4446/2016. Σκοπός της. Αναγκαίο περιεχόμενο σχετικής αίτησης και συνοδευτικά έγγραφα. Έκθεση εμπειρογνώμονα. Αρμόδιο δικαστήριο και στάδια διαδικασίας. ΤρΕφΑθ 1619/2018,

σελ. 1043.

ΣΗΜΑ

Έννοια και προϋποθέσεις καταχώρισής του. Δεν γίνεται δεκτό σήμα που διακρίνει κουφώματα αλουμινίου και που έχει δεσπόζον λεκτικό στοιχείο ίδιο με σήμα που διακρίνει προϊόντα κλειδώματος και πόρτες ασφαλείας. ΤρΔΕφΑθ 1294/2017,

σελ. 1026.

Κοινοτικό σήμα. Ειδικά τμήματα στα Πρωτοδικεία και Εφετεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση υποθέσεων κοινοτικών και εθνικών σημάτων. Παραπομπή υπόθεσης στο αρμόδιο ειδικό τμήμα. ΤρΕφΑθ 1192/2018,

σελ. 1026.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING)

Έννοια, περιεχόμενο και διάρκεια. Έγγραφος συστατικός τύπος. Λήξη της μίσθωσης. Καταγγελία της σύμβασης από τον εκμισθωτή. Εφαρμοστέες διατάξεις για την αναζήτηση του πράγματος. ΜΕφΑθ 2836/2018,

σελ. 1057.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Δάνειο στεγαστικό μετατραπέν το 2006 σε ελβετικό φράγκο. Το Πρωτοδικείο απέρριψε την αγωγή των δανειοληπτών, με την οποία εκείνοι ζητούσαν να αναγνωρισθεί η ακυρότητα των όρων ισοτιμίας λόγω αδιαφάνειας (άρθρο 2 παρ. 6 Ν 2251/1994) και να ορισθεί ως χρονικό σημείο υπολογισμού της ισοτιμίας -στο πλαίσιο συμπληρωματική ς ερμηνείας- αυτό της κατάρτισης της σύμβασης δανείου (εκταμίευσης/μεταφοράς). Το Εφετείο επέμεινε στο κύρος των σχετικών όρων, δέχθηκε, όμως, την επικουρική βάση της αγωγής κατά τις ΑΚ 288, 388. ΤρΕφΘεσ 1663/2018,

σελ. 1071.

Η κατάθεση χρημάτων σε τράπεζα έχει το χαρακτήρα ανώμαλης παρακαταθήκης. Η τράπεζα οφείλει να αποδώσει τα χρήματα οποτεδήποτε της ζητηθούν και να καταβάλει νομίμους τόκους από την όχλησή της. Η παράβαση της γενικής υποχρέωσης πρόνοιας και ασφάλειας στο πλαίσιο της συναλλακτικής δραστηριότας συνιστά παρανομία. ΜΠρΧαν 32/2018, (παρατ. Γ. Καλογεράκης),

σελ. 1084.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Το ποσό τραπεζικού λογαριασμού που τροφοδότησε έμβασμα και λογίζεται ως φορολογητέο εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα του δικαιούχου του λογαριασμού φορολογείται ως εισόδημα της χρήσης/ διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία (προκύπτει ότι) εισήχθη το ποσό αυτό στην περιουσία του δικαιούχου του λογαριασμού. ΣτΕ 3071/2017,

σελ. 1116.

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου. Ο επιβαλλόμενος κατ’ άρθρο 13 παρ. 2 Ν 2238/1994, όπως ίσχυε, φόρος, έχει τον χαρακτήρα φόρου εισοδήματος. ΣτΕ 2080/2017,

σελ. 1121.

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ)

ΦΠΑ ανείσπρακτων κι επισφαλών επιχειρηματικών απαιτήσεων. Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση της βάσης επιβολής του ΦΠΑ εκροών. Μελ. Γ. Κατρινάκη,

σελ. 989.