ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 3/2015, Μάρτιος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΓΩΓΗ

Επί αγωγής εναντίον νομικού προσώπου με αντικείμενο την εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης δεν απαιτείται να αναφέρεται το όνομα του φυσικού προσώπου που το εκπροσώπησε κατά την κατάρτιση της σύμβασης. Τούτο απαιτείται αν αμφισβητηθεί από το νομικό πρόσωπο το κύρος της σύμβασης λόγω έλλειψης νόμιμης εκπροσώπησής του. ΕφΛαρ 509/2014,

σελ. 243.

Αρκεί να αναφέρεται το σύνολο των καταβληθέντων ποσών για αποδοχές κ.λπ. εφόσον με απλό μαθηματικό υπολογισμό μπορεί να εξευρεθεί ο μηνιαίος μισθός ή το ημερομίσθιο βάσει των οποίων θα υπολογισθούν το ωρομίσθιο και η προσαύξηση. ΑΠ 534/2014,

σελ. 281.

ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δεν έχουν, το χαρακτήρα μισθού οι παροχές που δίδονται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο εκουσίως, από ελευθεριότητα και όχι από νόμιμη υποχρέωση ή βούληση αμφοτέρων των μερών να αποτελέσουν αντάλλαγμα για την παρεχόμενη εργασία. ΑΠ 1782/2013,

σελ. 277.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ

Προϋποθέσεις θεμελίωσης εις ολόκληρον ευθύνης του προστήσαντος για τις αδικοπραξίες του προστηθέντα. Ασφαλιστικός σύμβουλος. Έννοια. Προϋποθέσεις ύπαρξης σχέσης πρόστησης μεταξύ ασφαλιστικής επιχείρησης και ασφαλιστικού συμβούλου. Υπαιξαίρεση. Έρευνα για πιθανή συνυπαιτιότητα του ζημιωθέντος που παρέδωσε ποσά στον ασφαλιστικό πράκτορα για να αγοράσει μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων που διέθετε η ασφαλιστική εταιρία. ΑΠ 530/2014,

σελ. 262.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Από την ορθή ερμηνεία των διατάξεων των Οδηγιών 97/9/ΕΚ και 93/22/ΕΟΚ και του Ν 2533/1977 προκύπτει ότι δεν εμπίπτει στις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες η διαχείριση χρημάτων του εντολέως, χωρίς η διαχείριση αυτή να διαλαμβάνει εντολή διενέργειας συναλλαγής επί χρηματοπιστωτικών μέσων ή την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών στον ίδιο τομέα. ΑΠ 858/2014,

σελ. 256.

ΕΠΙΤΑΓΗ

Προϋποθέσεις προβολής των προσωπικών ενστάσεων κατά του νέου κομιστή. Έννοια κακοπιστίας του κομιστή, η οποία πρέπει να υπάρχει κατά το χρόνο κτήσης της επιταγής. ΜΕφΑθ 5463/2014,

σελ. 264.

Στοιχειοθέτηση του αδικήματος έκδοσης ακάλυπτης επιταγής. Επί έκδοσης επιταγής από νομικό πρόσωπο ευθύνεται εις ολόκληρον και ο νόμιμος εκπρόσωπός του που την υπέγραψε. Είναι σύννομο το αίτημα περί προσωπικής κράτησης του εκδότη της επιταγής ως μέσον αναγκαστικής εκτέλεσης. ΜΕφΠειρ 822/2014,

σελ. 265.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Επί αγωγής εναντίον νομικού προσώπου με αντικείμενο την εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης δεν απαιτείται να αναφέρεται το όνομα του φυσικού προσώπου που το εκπροσώπησε κατά την κατάρτιση της σύμβασης. Τούτο απαιτείται αν αμφισβητηθεί από το νομικό πρόσωπο το κύρος της σύμβασης λόγω έλλειψης νόμιμης εκπροσώπησής του. ΕφΛαρ 509/2014,

σελ. 243.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ

Νέα Οδηγία Μητρικές Θυγατρικές: Μεταξύ χρήσης και κατάχρησης. Μελ. Ε. Χατζηϊωακειμίδου, Ε. Κοκόλια,

σελ. 221.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΤΡΙΚΗ

Νέα Οδηγία Μητρικές Θυγατρικές: Μεταξύ χρήσης και κατάχρησης. Μελ. Ε. Χατζηϊωακειμίδου, Ε. Κοκόλια,

σελ. 221.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ

Ναυτιλιακές εταιρίες του άρθρου 1 Ν 791/1978. Διέπονται ως προς τη σύσταση ή την ικανότητα δικαίου, κατ' απόκλιση από τον κανόνα του άρθρου 10 ΑΚ, από το δίκαιο της χώρας στην οποία βρίσκεται η καταστατική και όχι η πραγματική τους έδρα. ΑΠ 1421/2014,

σελ. 244.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ

Λόγοι λύσης της κατά το άρθρο 259 παρ. 1 Ν 4072/2012. Η καταγγελία αποτελεί πλέον λόγο λύσης αν προβλέπεται στην εταιρική σύμβαση και με τους όρους που προβλέπονται σε αυτή. ΜΕφΑθ 6003/2014,

σελ. 239.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Societas Unius Personae - SUP). Μελ. Ι. Παπαδημόπουλος,

σελ. 205.

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Ερμηνεία του Κοινοτικού Ρυθμιστικού Πλαισίου για την ενδεχόμενη σώρευση των ενισχύσεων του Προσωρινού κοινοτικού Πλαισίου (92009/C83/01) με τις de minimis του Κανονισμού (ΕΚ) 1998/2006 (Γνωμοδότηση). Μελ. Β. Βάθης,

σελ. 202.

ΜΕΣΙΤΕΙΑ

Προϋποθέσεις αξίωσης μεσιτικής αμοιβής, όταν η σύμβαση καταρτισθεί μεταξύ του υποδειχθέντος από το μεσίτη και τρίτου - μη εντολέως. ΕφΑθ 5253/2014,

σελ. 271.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις. Έννοια διαπραγματεύσεων και διάρκειά τους. Υποχρεώσεις συναλλασσομένων. Είναι αντίθετη στην καλή πίστη και στα συναλλακτικά ήθη η αυθαίρετη και αδικαιολόγητη ματαίωση της κατάρτισης της σύμβασης. Περιπτωσιολογία. Περιεχόμενο αποζημίωσης. ΕφΑθ 5410/2014,

σελ. 270.

ΜΕΤΟΧΕΣ

Παροχή δανείου και σύναψη σύμβασης εγγύησης για την αποπληρωμή του. Σύσταση ενεχύρου επί τραπεζικών μετοχών κυριότητας του εγγυητή προς εξασφάλιση της απαίτησης του δανειστή. ΕφΠειρ 828/2014,

σελ. 241.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Εφαρμοστέο δίκαιο επί του κληρονομητού ή μη της εταιρικής συμμετοχής σε ναυτιλιακή εταιρία υπαγόμενη στο πεδίο εφαρμογής του Ν 791/1978 (Γνωμοδότηση). Μελ. Ε. Βασιλακάκης,

σελ. 193.

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Η αναστολή των ατομικών διώξεων των εγχειρογράφων πιστωτών που προβλέπεται στον πτωχευτικό κώδικα δεν αφορά τις αξιώσεις του πτωχεύσαντος κατά των οφειλετών του. Επί ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 68 του Ν 3601/2007 δεν αναστέλλονται οι ατομικές διώξεις. ΕιρΣκύδρας 24/2014, (παρατ. Ι. Γεροντίδης),

σελ. 245.

ΣΗΜΑ

Επωνυμία. Ονοματικά σήματα και επωνυμίες. Χρήση ονόματος φυσικού προσώπου που ομοιάζει με προγενέστερο σήμα και επωνυμία. Περιορισμός της προστασίας προγενέστερου σήματος και επωνυμίας. Κίνδυνος συγχύσεως. Σύνθετα σήματα. ΠΠρΑθ 5246/2014, (παρατ. Χ. Χρυσάνθης),

σελ. 232.

Προσβολή σήματος λόγω χρησιμοποίησής του από τρίτο. Έννοια παραποίησης και απομίμησης. Προστασία σηματούχου με τις διατάξεις του Ν 2239/1994 και συμπληρωματικά με τις διατάξεις του Ν 146/1914. ΤρΕφΛαρ 478/2014,

σελ. 227.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISING)

Καταγγελία σύμβασης franchising ορισμένου χρόνου για σπουδαίο λόγο. Συμβατικές υποχρεώσεις δικαιοπαρόχου-δότη και δικαιούχου-λήπτη. ΕφΑθ 5305/2014,

σελ. 276.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Έννοια εμπορικού αντιπροσώπου. Βασικά χαρακτηριστικά της σύμβασης. Προϋποθέσεις για τη δημιουργία αξίωσης αποζημίωσης πελατείας και κριτήρια καθορισμού του ύψους της. ΑΠ 859/2014,

σελ. 269.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ

Χρόνος παραγραφής των εξ αυτής αξιώσεων. Η επίδοση της διαταγής πληρωμής διακόπτει την παραγραφή. Η άσκηση ανακοπής επιφέρει αναστολή της παραγραφής μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης. ΜΕφΑθ 4799/2014,

σελ. 266.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Αρχές που πρέπει να τηρούνται ειδικά από τις τράπεζες κατά την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων τους κατά των πιστούχων τους. Καταγγελία της συμβατικής σχέσης. Είναι καταχρηστική η υπαγωγή στην προστασία των διατάξεων του καταναλωτικού δικαίου ιδιωτών επενδυτών, οι οποίοι ασχολούνται συστηματικά με προϊόντα και συναλλαγές υψηλής οικονομικής αξίας. Ο εγγυητής στη σύμβαση τραπεζικής πίστωσης δεν είναι αποδέκτης των υπηρεσιών της τράπεζας και δεν θεωρείται καταναλωτής. ΜΕφΑθ 6070/2014,

σελ. 254.

Η τράπεζα έχει το δικαίωμα να προσβάλει ως καταδολιευτική κάθε απαλλοτρίωση του πιστούχου, έστω και αν έλαβε χώρα πριν το οριστικό του κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού, αρκεί το κλείσιμο να γίνει μέχρι τη συζήτηση της αγωγής. ΕφΑθ 6038/2014,

σελ. 252.

Συγχώνευση δι’ εξαγοράς πιστωτικού ιδρύματος από άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Καθεστώς ειδικής συμβατικής εκκαθάρισης Τράπεζας. Εξεύρεση του οριστικού τιμήματος εξαγοράς μέσω ειδικής διαδικασίας εκκαθάρισης προβλεπόμενης στη σύμβαση συγχώνευσης. ΜΠρΑθ 3302/2014,

σελ. 249.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Οι διατάξεις του άρθρου 41 του Ν 1249/1982 δεν είναι αντίθετες με το Σύνταγμα, αφού με αυτές δεν θεσπίζεται αμάχητο τεκμήριο προσδιορισμού της αξίας των εν λόγω ακινήτων, δεδομένου ότι ο φορολογούμενος δύναται με δική του πρωτοβουλία να αποστεί από την εφαρμογή του αντικειμενικού τρόπου προσδιορισμού της αγοραίας αξίας, ζητώντας από το δικαστήριο, τον εκ μέρους του προσδιορισμό της. ΣτΕ 86/2015, (παρατ. Γ.Ι. Φωτόπουλος),

σελ. 284.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επί αγωγής με την οποία διώκεται η επιδίκαση αποζημιώσεως λόγω υπερεργασίας, υπερωριακής εργασίας και πρόσθετης εργασίας, καθώς και για εργασία κατά την Κυριακή και το Σάββατο, για το ορισμένο αυτής αρκεί να αναφέρεται, εκτός από την εργασιακή σχέση και τους όρους αυτής, η παροχή εργασίας κατά τις Κυριακές και τα Σάββατα, ο αριθμός αυτών, καθώς και το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρονται, χωρίς να είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός τους με ακριβείς χρονολογίες, αφού οι Κυριακές και τα Σάββατα προκύπτουν από το ημερολόγιο. ΑΠ 534/2014,

σελ. 281.

Η σύμβαση με την οποία ο εργαζόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να περιορίσει μερικώς την ελευθερία των κινήσεών του υπέρ του εργοδότη, χωρίς να διατηρεί σε εγρήγορση τις σωματικές ή πνευματικές του δυνάμεις, φέρει μεν χαρακτήρα σύμβασης εργασίας, λόγω όμως της ιδιομορφίας της δεν υπόκειται στις διατάξεις σχετικά με το ελάχιστο όριο αμοιβής και τις προσαυξήσεις για νυκτερινή, υπερωριακή ή άλλη εργασία σε ημέρα γιορτής ή αναπαύσεως. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για «σχέση ετοιμότητας για εργασία», η οποία ανάλογα με το βαθμό ετοιμότητας, διακρίνεται σε «γνήσια ετοιμότητα» και σε «μη γνήσια ετοιμότητα ή ετοιμότητα κλήσης». ΑΠ 1000/2014,

σελ. 279.