ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 1/2020, Ιανουάριος 2020

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΓΩΓΗ

Για το ορισμένο της αγωγής, που ερείδεται σε άκυρη καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου του μισθωτού, με την οποία διώκεται η αναγνώριση της ακυρότητας αυτής και η επιδίκαση αποδοχών υπερημερίας στον μισθωτό, δεν απαιτείται να διαλαμβάνεται στο δικόγραφο της αγωγής ότι ο εργαζόμενος ήταν εφοδιασμένος με πιστοποιητικό υγείας, διότι η αναφορά σε «σύμβαση εξαρτημένης εργασίας» στο δικόγραφο της αγωγής έχει την έννοια της έγκυρης σύμβασης, ενώ η έλλειψη του πιστοποιητικού υγείας αποτελεί ένσταση του εναγόμενου εργοδότη περί ακυρότητας της σύμβασης αυτής, η παραδοχή της οποίας συνεπάγεται την απόρριψη της αγωγής ως ουσία αβάσιμης και όχι ως αόριστης. ΑΠ 454/2019,

σελ. 119.

ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Ανατοκισμός. Διαταγή πληρωμής εκδίδεται και για το κατάλοιπο κλεισθέντος αλληλόχρεου λογαριασμού, εφόσον αποδεικνύονται εγγράφως η σύμβαση ανοίγματος του αλληλόχρεου λογαριασμού, η κίνησή του, το κλείσιμο και το κατάλοιπο αυτού. ΑΠ 368/2019,

σελ. 95.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΘΕΜΙΤΟΣ

Άρθρο 101 ΣΛΕΕ. Αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε από σύμπραξη απαγορευόμενη από το άρθρο αυτό. Προσδιορισμός των οντοτήτων που ευθύνονται για την αποκατάσταση. Διαδοχή νομικών οντοτήτων. Κριτήριο της οικονομικής συνέχειας. ΔικΕΕ Υποθ. C-724/2017, απόφ. της 13.3.2019, (παρατ. Μ.-Θ. Μαρίνος),

σελ. 57.

Παράνομη προσβολή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου. Για τη διαπίστωση της ύπαρξης κινδύνου σύγχυσης, δεν απαιτείται να συντρέχει κίνδυνος παραπλάνησης της πλειονότητας των συναλλασσομένων, αρκεί να υπάρχει η δυνατότητα αυτή για ένα, όχι εντελώς ασήμαντο τμήμα από αυτούς. ΜΕφΑθ 2391/2019,

σελ. 65.

Καταγγελία της σύμβασης από τον εντολέα λόγω μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αντιπροσώπου ή διανομέα. Καταχρηστική εκμετάλλευση σχέσης οικονομικής εξάρτησης. ΠΠρΠατρ 655/2019,

σελ. 90.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Η αποζημίωση απόλυσης μισθωτού που αμείβεται μισθό και ποσοστά υπολογίζεται αθροιστικά με βάση τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης και του μέσου όρου των αποδοχών σε ποσοστά του τελευταίου πριν από την απόλυση εργασιακού διμήνου. ΑΠ 491/2019,

σελ. 125.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Αν ανακληθεί η άδεια λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης (με απόφαση της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής), ακολουθεί, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση, το στάδιο της ασφαλιστικής εκκαθάρισης, η οποία, αντιθέτως με ότι συμβαίνει στην πτώχευση, συνιστά συλλογική δια-δικασία διοικητικής φύσεως, που κινείται από την Εποπτική Αρχή (και όχι με πρωτοβουλία των πιστωτών), οδηγεί δε στη ρευστοποίηση της περιουσίας της ασφαλιστικής επιχείρησης με σκοπό την ικανοποίηση των πιστωτών ανάλογα με το ύψος των κατά της τελευταίας υφισταμένων απαιτήσεών τους. ΑΠ 672/2019,

σελ. 109.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ελεύθερη τιμολόγηση ασφαλίστρων με βάση τους παράγοντες κινδύνου που ο ασφαλιστής αξιολογεί ως κρίσιμους. Δεν πρέπει να οδηγεί σε μετακύλιση του κινδύνου στον ασφαλισμένο ανατρέποντας κρυφίως την έννοια της ασφάλισης. ΜΕφΑθ 4824/2019,

σελ. 105.

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Υποχρέωση εφοδιασμού με πιστοποιητικό υγείας. Η υποχρέωση αυτή αφορά όχι όλους όσοι ασκούν εργασία χειριστή τροφίμων ή ποτών ή απασχολούνται σε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά εκείνους από αυτούς που ασχολούνται με την παρασκευή, συσκευασία και προετοιμασία των τροφίμων ή ποτών για τη διάθεσή τους στην κατανάλωση ή παρέχουν υπηρεσίες προς το κοινό, οι οποίες προϋποθέτουν ή συνεπάγονται άμεση επαφή με τον καταναλωτή των τροφίμων ή των ποτών ή με τον χρήστη των υπηρεσιών, αφού τότε μόνο υπάρχει κίνδυνος να μεταδοθούν στον τελευταίο τα νοσήματα από τα οποία πάσχουν. ΑΠ 454/2019,

σελ. 119.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Κόκκινα δάνεια και προστασία προσωπικών δεδομένων. Μελ. Γ. Λαζαράκος,

σελ. 36.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συμβατική σχέση Ελληνικού Πανεπιστημίου με τη Google και το Facebook για την προώθηση μαθημάτων μέσω διαδικτύου. Υπαγωγή στο Ν 4412/2016 και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ (Γνωμ.). Μελ. Β. Χριστιανός,

σελ. 18.

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Παράνομη προσβολή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου. Για τη διαπίστωση της ύπαρξης κινδύνου σύγχυσης, δεν απαιτείται να συντρέχει κίνδυνος παραπλάνησης της πλειονότητας των συναλλασσομένων, αρκεί να υπάρχει η δυνατότητα αυτή για ένα, όχι εντελώς ασήμαντο τμήμα από αυτούς. ΜΕφΑθ 2391/2019,

σελ. 65.

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ανατοκισμός. Διαταγή πληρωμής εκδίδεται και για το κατάλοιπο κλεισθέντος αλληλόχρεου λογαριασμού, εφόσον αποδεικνύονται εγγράφως η σύμβαση ανοίγματος του αλληλόχρεου λογαριασμού, η κίνησή του, το κλείσιμο και το κατάλοιπο αυτού. ΑΠ 368/2019,

σελ. 95.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επιτροπή κεφαλαιαγοράς. Επιβολή προστίμου σε επενδυτική ανώνυμη εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου καθότι ως συγχωνευθείσα με απορρόφηση, η λογιστική μέθοδος που ακολούθησε είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση μη πραγματικής εικόνας όσον αφορά την περιουσιακή διάρθρωση, τη χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα χρήσης της εταιρίας, η οποία ναι μεν οδήγησε σε διανομή μεγαλύτερου μερίσματος στους μετόχους της, αλλά ήταν ικανή να παραπλανήσει επενδυτές τυχόν ενδιαφερομένους να τοποθετήσουν σ’ αυτήν τα κεφάλαιά τους. ΣτΕ 511/2018,

σελ. 102.

ΕΠΕΥ

Επιτροπή κεφαλαιαγοράς. Επιβολή προστίμου σε επενδυτική ανώνυμη εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου καθότι ως συγχωνευθείσα με απορρόφηση, η λογιστική μέθοδος που ακολούθησε είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση μη πραγματικής εικόνας όσον αφορά την περιουσιακή διάρθρωση, τη χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα χρήσης της εταιρίας, η οποία ναι μεν οδήγησε σε διανομή μεγαλύτερου μερίσματος στους μετόχους της, αλλά ήταν ικανή να παραπλανήσει επενδυτές τυχόν ενδιαφερομένους να τοποθετήσουν σ’ αυτήν τα κεφάλαιά τους. ΣτΕ 511/2018,

σελ. 102.

ΕΠΙΤΑΓΗ

Ο νόμιμος εκπρόσωπος που υπέγραψε την έκδοση ακάλυπτης επιταγής για λογαριασμό νομικού προσώπου, ευθύνεται από κοινού και εις ολόκληρον με το τελευταίο. Κριτήρια για την απαγγελία προσωπικής κράτησης. ΜΕφΑθ 1458/2019,

σελ. 87.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Επιβολή προστίμου σε επενδυτική ανώνυμη εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου καθότι ως συγχωνευθείσα με απορρόφηση, η λογιστική μέθοδος που ακολούθησε είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση μη πραγματικής εικόνας όσον αφορά την περιουσιακή διάρθρωση, τη χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα χρήσης της εταιρίας, η οποία ναι μεν οδήγησε σε διανομή μεγαλύτερου μερίσματος στους μετόχους της, αλλά ήταν ικανή να παραπλανήσει επενδυτές τυχόν ενδιαφερομένους να τοποθετήσουν σ’ αυτήν τα κεφάλαιά τους. ΣτΕ 511/2018,

σελ. 102.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ

Αν ο εργοδότης παρά την ύπαρξη μιας διαμορφωμένης πλέον στο χώρο της εκμετάλλευσης επιχειρησιακής συνήθειας με αντικείμενο πρόσθετη χρηματική παροχή, εξαιρεί αυθαίρετα από αυτήν έναν ή περισσότερους εργαζομένους, τότε αυτοί έχουν αφενός αξίωση που στηρίζεται στην επιχειρησιακή συνήθεια και αφετέρου αξίωση που στηρίζεται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης. ΑΠ 446/2019,

σελ. 115.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Παράνομη προσβολή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου. Για τη διαπίστωση της ύπαρξης κινδύνου σύγχυσης, δεν απαιτείται να συντρέχει κίνδυνος παραπλάνησης της πλειονότητας των συναλλασσομένων, αρκεί να υπάρχει η δυνατότητα αυτή για ένα, όχι εντελώς ασήμαντο τμήμα από αυτούς. ΜΕφΑθ 2391/2019,

σελ. 65.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το εργατικό δίκαιο στον αιώνα της ψηφιακής οικονομίας. Μελ. Ι. Ληξουριώτη,

σελ. 1.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Ορθή η απόρριψη της αίτησης ελέγχου νομιμότητας λόγω μη πιθανολόγησης παραβίασης του νόμου ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της ΓΣ. ΜΕφΑθ 2758/2018, (παρατ. Κ. Κλαμαρής),

σελ. 67.

Για την υποβολή έγκλησης εκ μέρους της ΑΕ κατά των μελών του ΔΣ της για υπεξαίρεση πρέπει να ζητηθεί ο δικαστικός διορισμός ειδικού εκπροσώπου και όχι προσωρινής διοίκησης νομικού προσώπου. ΜΠρΑθ 2606/2019, (παρατ. Γ. Πανίτσας),

σελ. 76.

Τα παραγωγικά αίτια της βούλησης των μελών της προσωρινής διοίκησης ΑΕ και η κακή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων εκ μέρους τους δεν συνιστούν λόγους άρσης της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου της. ΑΠ 378/2019,

σελ. 84.

Αποθέματα και Αποθεματικά. Ι.Κ. Δρυλλεράκης,

σελ. 145.

Η ονομαστικοποίηση των μετοχών και οι απόψεις της Διοίκησης. Ε. Περάκης,

σελ. 148.

Βιβλιοπαρουσίαση από τον Γ. Σωτηρόπουλο με αφορμή το βιβλίο «Τίτλοι Κτήσης Μετοχών (Warrants)» του Ι. Λιναρίτη,

σελ. 151.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τρίμηνη αποσβεστική προθεσμία διεκδίκησης αξιώσεων από άκυρη απόλυση. Η μη κοινοποίηση αγωγής στον εργοδότη μέσα στην προθεσμία αυτή καθιστά την καταγγελία έγκυρη, του εργαζόμενου δικαιούμενου να ζητήσει μόνο την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης και η σχετική αγωγή απορρίπτεται ως ουσιαστικά απαράδεκτη. ΑΠ 482/2019,

σελ. 111.

Για το ορισμένο της αγωγής, που ερείδεται σε άκυρη καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου του μισθωτού, με την οποία διώκεται η αναγνώριση της ακυρότητας αυτής και η επιδίκαση αποδοχών υπερημερίας στον μισθωτό, δεν απαιτείται να διαλαμβάνεται στο δικόγραφο της αγωγής ότι ο εργαζόμενος ήταν εφοδιασμένος με πιστοποιητικό υγείας, διότι η αναφορά σε «σύμβαση εξαρτημένης εργασίας» στο δικόγραφο της αγωγής έχει την έννοια της έγκυρης σύμβασης, ενώ η έλλειψη του πιστοποιητικού υγείας αποτελεί ένσταση του εναγόμενου εργοδότη περί ακυρότητας της σύμβασης αυτής, η παραδοχή της οποίας συνεπάγεται την απόρριψη της αγωγής ως ουσία αβάσιμης και όχι ως αόριστης. ΑΠ 454/2019,

σελ. 119.

ΠΑΙΓΝΙΑ

Ποια φορολογία εισοδήματος για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις - παρόχους τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στην Ελλάδα; Μελ. Ε. Θεοχαροπούλου,

σελ. 42.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Συγγενικό δικαίωμα εκδοτών εντύπων στη στοιχειοθεσία και σελιδοποίηση. Δικαίωμα αποζημίωσης επί προσβολής. ΜΕφΑθ 2391/2019,

σελ. 65.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Διαγωνισμός με προκήρυξη εργοδότη για υποβολή υποψηφιοτήτων με έκθεση τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των διαγωνιζομένων χωρίς εξετάσεις. Ο διενεργών τον διαγωνισμό είναι ελεύθερος να επιλέξει μεταξύ των υποψηφίων εκείνον, τον οποίο θεωρεί κατάλληλο ή και να μην επιλέξει και κανέναν, χωρίς να μπορεί να θεωρηθεί η άσκηση του δικαιώματός του αυτού (επιλογή) καταχρηστική. Δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή το άρθρο 207 παρ. 1 ΑΚ, αφού οι υποψήφιοι δεν υποβάλλονται σε διαδικασία εξετάσεων και η κατάρτιση της σύμβασης δεν τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της επιτυχίας, αλλά υπόκειται στην ελεύθερη κρίση του εργοδότη. ΑΠ 482/2019,

σελ. 111.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Εφαρμογή ratione temporis της διάταξη του άρθρου 3 παρ. 7 του Ν 4337/2015, με βάση την απορρέουσα από το άρθρο 7 της ΕΣΔΑ αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης φορολογικής «ποινής». ΣτΕ 2691/2019, (παρατ. A. Κούκνης),

σελ. 128.

Στην περίπτωση έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων εκδοθέντων υπό το όνομα οποιασδήποτε μορφής επιχείρησης, για την οποία αποδεικνύεται, όμως, ότι αυτή, τελικώς, ουδόλως μετέσχε στις σχετικές συναλλαγές (μεταξύ υποκρυπτόμενων προσώπων), τότε οι οικείες διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται σε βάρος αυτών τούτων των (υποκρυπτόμενων) πραγματικών αυτουργών και συμμετασχόντων στις αντίστοιχες συναλλαγές. ΜΔΠρΘεσ 3244/2019, (παρατ. Μ. Βραχάτη),

σελ. 138.

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Η προσωρινή αντιμισθία του συνδίκου πρέπει να υπολείπεται του ποσού της οριστικής, διότι διαφορετικά θα υπήρχε κίνδυνος να ματαιωθεί στην ουσία προσδιορισμός της οριστικής αντιμισθίας, που επιτάσσεται από το νόμο. ΤρΕφΑθ 5516/2018,

σελ. 85.

ΣΗΜΑ

Προστασία εμπορικού σήματος. Υπολογισμός αποζημίωσης με βάση το ποσό που θα είχε καταβάλει ο προσβάλλων, αν είχε ζητήσει άδεια χρήσης από τον δικαιούχο. Τεκμήριο συνδρομής κινδύνου σύγχυσης. ΜΕφΑθ 2391/2019,

σελ. 65.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Κριτήρια αναλογικής εφαρμογής των διατάξεων περί εμπορικής αντιπροσωπείας. Ρήτρα μη ανταγωνισμού. Έννοια αμοι-βής και προμήθειας. Προϋποθέσεις αποζημίωσης πελατείας. ΠΠρΠατρ 655/2019,

σελ. 90.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Σύμβαση απλής διανομής. Ανάκληση εντολής. Έννοια θετικής ζημίας. Πότε η καταγγελία σύμβασης είναι καταχρηστική και συνιστά αδικοπραξία. Νομική φύση σύμβασης διανομής, ως σύμβαση πλαίσιο. Υποχρεώσεις διανομέα. ΠΠρΠατρ 655/2019,

σελ. 90.

ΣΥΝΔΙΚΟΣ

Η προσωρινή αντιμισθία του συνδίκου πρέπει να υπολείπεται του ποσού της οριστικής, διότι διαφορετικά θα υπήρχε κίνδυνος να ματαιωθεί στην ουσία προσδιορισμός της οριστικής αντιμισθίας, που επιτάσσεται από το νόμο. ΤρΕφΑθ 5516/2018,

σελ. 85.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Κοινός λογαριασμός καταθέσεως και συμψηφισμός με απαίτηση της τράπεζας κατά συνδικαιούχου. Μελ. Σ. Ψυχομάνης,

σελ. 27.

Ανατοκισμός. Διαταγή πληρωμής εκδίδεται και για το κατάλοιπο κλεισθέντος αλληλόχρεου λογαριασμού, εφόσον αποδεικνύονται εγγράφως η σύμβαση ανοίγματος του αλληλόχρεου λογαριασμού, η κίνησή του, το κλείσιμο και το κατάλοιπο αυτού. ΑΠ 368/2019,

σελ. 95.