Ευρετήριο

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 11/2019, Νοέμβριος 2019

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ

Αδικοπρακτική ευθύνη πιστωτικού ιδρύματος λόγω πλημμελούς ελέγχου επιταγής που εμφανίστηκε προς πληρωμή. Παρανομία συνιστά και η παράβαση της γενικής υποχρεώσεως προνοίας και ασφαλείας στο πλαίσιο της συναλλακτικής και της κοινωνικής εν γένει δραστηριότητος των ατόμων. Αμέλεια, ως μορφή υπαιτιότητας. Προσβολή προσωπικότητας. Παραγραφή. ΜΕφΛαρ 401/2018,

σελ. 1472.

ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

H Οδηγία (ΕΕ) 2019/633 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Μελ. Έ. Κινινή,

σελ. 1417.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Προϋποθέσεις αναλογικής εφαρμογής διατάξεων εμπορικής αντιπροσωπείας. Ιδιαίτερη βαρύτητα, ως προς τον βαθμό κατά τον οποίο προσομοιάζει μία συγκεκριμένη σύμβαση αποκλειστικής διανομής με εμπορική αντιπροσωπεία, έχουν τα στοιχεία της υποχρέωσης διαρκούς πληροφόρησης, με συνέπεια τη γνώση του πελατολογίου του διανομέα από τον παραγωγό, η περιεκτική απαγόρευση ανταγωνισμού και η υποχρέωση μεταβίβασης πελατείας. Καταγγελία σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας. Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης. ΤρΕφΑθ 1278/2019,

σελ. 1477.

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ

Κρίσιμο χρονικό σημείο, βάσει του οποίου καθορίζεται το όριο, καθ’ υπέρβαση του οποίου οι απολύσεις των επί σχέσει εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου εργαζομένων, τις οποίες επιχειρεί ο εργοδότης στα πλαίσια οικονομοτεχνικών μεταβολών κατά την άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, θεωρούνται ομαδικές, είναι η αρχή του μήνα, κατά τον οποίο ο εργοδότης εξωτερικεύει την πρόθεσή του να προβεί σε απολύσεις και όχι του μήνα, κατά τον οποίο θα υλοποιηθούν τελικά οι απολύσεις και θα καταγγελθούν οι συμβάσεις εργασίας. ΑΠ 116/2019,

σελ. 1521.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Στις ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρίες και τα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ ενέχουν αδικοπρακτική ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς εκπλήρωσης υποχρεώσεων πρόνοιας και ασφάλειας των συναλλασσομένων τρίτων προς τους οποίους παρέχει (η εταιρία) τις ασφαλιστικές της υπηρεσίες. ΑΠ 54/2019,

σελ. 1496.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ασφάλιση ζημιών. Επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου. Ο ισχυρισμός του ασφαλιστή ότι με το εκδοθέν από τον ίδιο ασφαλιστήριο δεν καλύπτονται ορισμένοι ασφαλιστικοί κίνδυνοι, την κάλυψη των οποίων ζήτησε ο λήπτης με την αίτησή του πρέπει να είναι ορισμένος και να αποδεικνύεται. ΜΕφΑθ 3079/2019,

σελ. 1500.

Σύμβαση ομαδικής ασφάλισης ζωής και ασφάλισης μόνιμης ολικής ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα. Η σωματική αναπηρία είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την απώλεια εισοδήματος από την εργασία, τελώντας σε σχέση αιτίου και αιτιατού, ούτως ώστε η απώλεια εισοδήματος να συνιστά στοιχείο του σχετικού ορισμού και να μην χρειάζεται να αναδειχθεί σε αυτοτελή, πρόσθετο, συμβατικό όρο. ΜΕφΑθ 3100/2019,

σελ. 1503.

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Θετικές ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη χορήγησή του. Πότε κρίνεται ως νέα και ως επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής μία εφεύρεση. Περιουσιακό περιεχόμενο διπλώματος ευρεσιτεχνίας. ΤρΕφΑθ 4950/2018,

σελ. 1439.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Ειδική εκκαθάριση Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος ΑΕ (ΟΔΙΕ ΑΕ) - Ν 4338/2015. Επταετής αναστολή πράξεων ή μέτρων, διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου. Μη επιτρεπτή η αναλογική εφαρμογή πτωχευτικών διατάξεων άλλων παρεμφερών διαδικασιών. Επιτρεπτή η έγερση αναγνωριστικών και καταψηφιστικών αγωγών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις δανειστών, οι οποίες δεν καταλαμβάνονται από την απαγόρευση πράξεων εκτέλεσης. ΤρΕφΑθ 1436/2019,

σελ. 1465.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σύμβαση παροχής επενδυτικών συμβουλών. Είναι δυνατή και η σιωπηρή κατάρτισή της, ενώ δεν ενδιαφέρει το πρόσωπο από το οποίο προήλθε η σχετική πρωτοβουλία για τη (σιωπηρή) κατάρτιση της σύμβασης. Από τη σύμβαση αυτή καθ’ εαυτή δεν προκύπτουν καταρχήν υποχρεώσεις για τη συνεχή παρακολούθηση της πραγματοποιηθείσας επένδυσης. Αν όμως ο επενδυτής και η τράπεζα ξεκινήσουν μία συνεργασία για το πώς πρέπει ο επενδυτής να χειριστεί εφεξής μία ήδη πραγματοποιηθείσα επένδυση, συνάπτουν και πάλι μια σύμβαση παροχής επενδυτικών συμβουλών. ΤρΕφΑθ 1549/2019,

σελ. 1492.

ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εκ μέρους του εργοδότη επίκληση της ζημιογόνου λειτουργίας της επιχείρησής του σε συνδυασμό με την ύπαρξη αξιώσεων άλλων εργαζομένων του, για τις οποίες οι τελευταίοι έχουν επιτύχει την υπέρ αυτών έκδοση δικαστικών αποφάσεων, δεν καθιστά καταχρηστική την άσκηση του δικαιώματος εργαζομένου, αφού για τα περιστατικά αυτά δεν ευθύνεται ο εργαζόμενος και κατά συνέπεια αυτά δεν καθιστούν καταχρηστική την άσκηση του δικαιώματος αυτού. ΑΠ 145/2019,

σελ. 1504.

ΕΠΙΤΑΓΗ

Αναιτιώδης ενοχή από επιταγή. Ο καλούμενος σε πληρωμή μπορεί να αντιτάξει έναντι του κομιστή, εφόσον τελεί σε προσωπική σχέση μαζί του, ότι η πληρωμή της επιταγής οδηγεί σε αδικαιολόγητο πλουτισμό, αν η αιτία εκδόσεως εξέλιπε ή ήταν ανύπαρκτη ή ελαττωματική. Για την προβολή της έλλειψης υποκείμενης αιτίας ο υπογραφέας πρέπει να επικαλείται και αποδεικνύει ότι αναδέχθηκε την υποχρέωση από τον τίτλο της επιταγής για συγκεκριμένη αιτία η οποία είναι ανύπαρκτη. ΑΠ 334/2019,

σελ. 1467.

Απρόβλητο ενστάσεων έναντι του κομιστή επιταγής. Εξαίρεση μόνο εάν ο κομιστής κατά τον χρόνο κτήσεως της επιταγής τελούσε σε γνώση της ύπαρξης των ενστάσεων και ενήργησε προς βλάβη του οφειλέτη. Δυνατότητα ενεχύρασης επιταγής με οπισθογράφηση. ΜΕφΑθ 3519/2018,

σελ. 1470.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Ο έλεγχος της ανώνυμης εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης και της αίτησης διορισμού και αντικατάστασης των ελεγκτών αυτής διατάσσεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 788 ΚΠολΔ και ενεργείται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 40 και 40Α παρ. 4 Ν 2190/1920. ΑΠ 266/2019,

σελ. 1451.

Αίτηση μετόχων για διορισμό ειδικού εκπροσώπου. Εκδίκαση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και κοινοποιείται στην εταιρία και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που κατονομάζονται στην αίτηση. Υποχρεώσεις ειδικού εκπροσώπου. ΜΠρΠειρ 3002/2019, (παρατ. Ι. Φιλιώτης),

σελ. 1452.

Άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρίας με πρόσωπα της παρ. 5 του άρθρου 23 ΚΝ 2190/1920 χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. ΠΠρΘεσ 11149/2019,

σελ. 1457.

Το τακτικό αποθεματικό και ο σκοπός του σχηματισμού του. Ν. Σγουρινάκης,

σελ. 1541.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ

Λύση. Λόγοι λύσης. Η καταγγελία αποτελεί πλέον λόγο λύσης της ομόρρυθμης εταιρίας, μόνον αν προβλέπεται στην εταιρική σύμβαση και με τους όρους που προβλέπονται σ’ αυτή. Λόγοι αποκλεισμού εταίρου. ΑΠ 473/2019, (παρατ. Ι. Γεροντίδης),

σελ. 1449.

ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ

Θετικές ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκυρου διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Πότε μια εφεύρεση κρίνεται ως «νέα». Το στοιχείο του «νέου» θεωρείται ότι υπάρχει, όταν πρόκειται μεν για παραγωγή προϊόντος, αν το προϊόν αυτό διαφέρει από τα ομοειδή του προϊόντα με ουσιώδη νέα χαρακτηριστικά, όταν πρόκειται δε για παραγωγή αποτελέσματος, αν εμφανίζει αξιόλογη βελτίωση ήδη γνωστού αποτελέσματος, ανεξαρτήτως του αν η βελτίωση αφορά μόνο στον τρόπο παραγωγής ή μόνο στο αποτέλεσμα ή στη μείωση της δαπάνης παραγωγής του ή και όλα μαζί. ΤρΕφΑθ 918/2019,

σελ. 1447.

ΙΚΕ

Σύμφωνα με άρθρο 48 παρ. 1 Ν 4072/2012 περί ΙΚΕ οι υποθέσεις αυτών υπάγονται αποκλειστικά στη δωσιδικία του ειρηνοδικείου της έδρας της εταιρίας που κρίνει κατά την εκούσια δικαιοδοσία, εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο που αναφέρεται σε ορισμένες περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί την εκδίκαση με την τακτική διαδικασία ενώ παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής των υποθέσεων στη διαιτησία και διαμεσολάβηση. ΕιρΑθ 2249/2019,

σελ. 1461.

ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΗ

Καταπιστευτική μεταβίβαση κυριότητας προς εξασφάλιση απαίτησης, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί μεταβίβαση όπως αξιώνεται από την ΑΚ 479. ΤρΕφΑθ 5246/2018,

σελ. 1484.

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

Ο ενωσιακός Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 για το ενημερωτικό δελτίο. Μελ. Χ. Γκόρτσος, Μ. Τερζή,

σελ. 1392.

ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Σε περίπτωση χρηματικής καταθέσεως επ’ ονόματι του ιδίου του καταθέτου και τρίτου ή τρίτων προσώπων σε κοινό λογαριασμό παράγεται ενεργητική εις ολόκληρον ενοχή, με αποτέλεσμα η ανάληψη των χρημάτων της καταθέσεως (είτε όλων είτε μέρους αυτών) από ένα εκ των δικαιούχων να γίνεται εξ ιδίου δικαίου και όχι ως αντιπροσώπου των λοιπών. ΜΕφΑθ 3513/2019,

σελ. 1489.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Μεταβίβαση επιχείρησης στο πλαίσιο διαδικασίας ειδικής διαχείρισης (Ν 4307/2014) και ζητήματα εργατικού δικαίου (Γνωμ.). Μελ. Δ. Ζερδελής, Γ. Ψαρουδάκης,

σελ. 1377.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δεν συντρέχει, μονομερής βλαπτική μεταβολή και ακυρότητα της επακόλουθης εργοδοτικής καταγγελίας, στην περίπτωση της, μετά την πρόσληψη του μισθωτού απευθείας από την ελεύθερη αγορά ως στελέχους επιχείρησης για κάλυψη διευθυντικής θέσης, ανάθεσης σε αυτόν παρεμφερών ή ακόμη και υποδεέστερων καθηκόντων σε σχέση με τα κύρια προβλεπόμενα από τη σύμβαση καθήκοντα, οσάκις η ανάθεση αυτή δεν στοχεύει στην πρόκληση ηθικής ή υλικής βλάβης στον μισθωτό. ΑΠ 258/2019,

σελ. 1509.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Το μαχητό τεκμήριο αρμοδιότητας οργανισμών συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας σε σχέση με τη διαχείριση ή προστασία όλων των έργων ή των πνευματικών δημιουργών, για τα οποία δηλώνουν εγγράφως ότι έχουν μεταβιβασθεί σ’ αυτούς οι σχετικές εξουσίες ή ότι καλύπτονται από την πληρεξουσιότητα, λειτουργεί όχι μόνο αποδεικτικά, αλλά και νομιμοποιητικά. ΜΕφΑθ 3343/2019,

σελ. 1443.

ΠΑΡΑΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στην παρακοινωνία, η προαγωγή του κοινού εταιρικού σκοπού γίνεται με τη συμβολή των μελών της, κυρίως με την παροχή εισφορών. Η συμβολή του κυρίου εταίρου συνίσταται στην εισφορά εκ μέρους του της εταιρικής μερίδας στην παρακοινωνία και στη διαχείρισή της για το συμφέρον και του παρακοινωνού. ΑΠ 287/2019,

σελ. 1462.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Η ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου πιστωτικών ιδρυμάτων. Μελ. Ν. Βερβεσός,

σελ. 1406.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Εξαπάτηση εργοδότη. Ο λόγος αυτός πρέπει να διαπιστωθεί κατά την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία (άρθρο 15 Ν 1264/1982). Αν δεν συντρέχει ο λόγος αυτός και δεν διαπιστωθεί κατά την προβλεπόμενη διαδικασία, η καταγγελία από τον εργοδότη της συνδέουσας αυτόν με το συνδικαλιστικό στέλεχος σύμβασης εργασίας είναι άκυρη και θεωρείται ότι δεν έγινε και ο εργοδότης, αρνούμενος μετά την άκυρη αυτή καταγγελία να αποδεχθεί τις υπηρεσίες του μισθωτού, περιέρχεται σε υπερημερία εργοδότη και οφείλει μισθούς υπερημερίας. ΑΠ 226/2019,

σελ. 1517.

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Ο λογαριασμός διανομής δεν συνιστά πίνακα κατάταξης των απαιτήσεων, αλλά απλώς λογιστική πράξη διανομής της πτωχευτικής περιουσίας μεταξύ των πιστωτών των οποίων οι απαιτήσεις έγιναν δεκτές κατά την καθοριζόμενη τάξη, εξελεγχθείσες κατά τη διαδικασία της επαλήθευσης ή επί απαιτήσεων του Δημοσίου κατά το άρθρο 62 ΚΕΔΕ. Αντιρρήσεις. ΑΠ 263/2019,

σελ. 1462.

Αίτηση κήρυξης σε πτώχευση. Οι προϋποθέσεις της κήρυξης είναι η πτωχευτική ικανότητα του αιτούντος και η παύση πληρωμής των ληξιπρόθεσμων εμπορικών χρεών. Κρίσιμος χρόνος ως προς την παύση των πληρωμών πρέπει να θεωρείται ο χρόνος συζήτησης της αίτησης στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, χωρίς να αποκλείεται η πλήρωση της προϋπόθεσης αυτής αν έμπορος εξακολουθεί να προβαίνει σε ορισμένες μόνο πληρωμές. Λόγοι απόρριψης της αίτησης. Κριτήρια προσδιορισμού της αξίας της περιουσίας. ΤρΕφΑθ 1182/2019,

σελ. 1463.

ΣΗΜΑ

Σήμα φήμης. Προϋποθέσεις προστασίας. Αρκεί ο βαθμός της ομοιότητάς του με μεταγενέστερο σημείο να είναι τέτοιος, ώστε το ενδιαφερόμενο κοινό να τα συνδέει μεταξύ τους χωρίς κατ’ ανάγκη να τα συγχέει. ΤρΕφΑθ 5714/2018,

σελ. 1433.

Εφόσον σήμα ταυτίζεται με προγενέστερο και αμφότερα προορίζονται να διακρίνουν προϊόντα που επίσης ταυτίζονται, η προστασία του προγενέστερου σήματος είναι απόλυτη και δεν απαιτείται η επίκληση και απόδειξη κινδύνου σύγχυσης. Προϋποθέσεις νομιμότητας χρήσης αυτούσιου του σήματος από τρίτον που δεν είναι κάτοχός του. ΤρΕφΑθ 1293/2019,

σελ. 1435.

Τυπική, απόλυτη και αποκλειστική φύση δικαιώματος στο σήμα. Αρνητικό περιεχόμενο του δικαιώματος στο σήμα, εκδηλούμενο, τόσο κατά τη διαδικασία καταχώρισης και διαγραφής όσο και κατά τη χρήση του στις συναλλαγές και συνιστάμενο ειδικώς στο ότι ο δικαιούχος μπορεί να στραφεί κατά παντός, ο οποίος, χωρίς τη συγκατάθεσή του, ασκεί μία από τις εξουσίες που απορρέουν από το σήμα ή χρησιμοποιεί στις συναλλαγές σημείο, κατά τρόπο, που προκαλεί κίνδυνο σύγχυσης με το σήμα του ή προσβάλλει σήμα φήμης. ΤρΕφΑθ 4950/2018,

σελ. 1439.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Δικαίωμα προμήθειας εμπορικού αντιπροσώπου. Καταγγελία σύμβασης για σπουδαίο λόγο. Προϋποθέσεις δυνατότητας αντιπροσώπου να αξιώσει αποζημίωση πελατείας σε περίπτωση λύσης της σύμβασης. Δικαίωμα αποζημίωσης. ΤρΕφΑθ 1787/2019,

σελ. 1481.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης των Βρυξελλών για την ενοποίηση κανόνων σχετικά με τις φορτωτικές. Ευθύνη θαλάσσιου μεταφορέα για απώλεια ή βλάβη φορτίου. Η αποζημίωση από την απώλεια ή βλάβη του μεταφερομένου φορτίου, οφείλεται σε ημεδαπό νόμισμα, χωρίς η φύση της τελευταίας ως χρηματικής οφειλής να αλλοιώνεται στην περίπτωση που ο τόπος προορισμού των πραγμάτων βρίσκεται στην αλλοδαπή. Ασφαλιστική υποκαταστάση. ΑΠ 343/2019,

σελ. 1474.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (TIME SHARING)

Παραγραφή αξίωσης μισθωτών για απόδοση χρονομισθωθέντων διαμερισμάτων, καθώς γεννήθηκε όταν έλαβαν γνώση της παράνομης αποβολής τους από αυτά και δεν γεννιόταν εξακολουθητικά κάθε φορά που η εκμισθώτρια παρέλειπε να τους επανεγκαταστήσει. ΜΕφΑθ 1288/2019,

σελ. 1485.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Στη ρύθμιση του νόμου υπάγονται μόνο φυσικά πρόσωπα, που δεν ασκούν αυτοτελή οικονομική δραστηριότητα, που να τους προσδίδει την ιδιότητα του εμπόρου. ΑΠ 327/2019,

σελ. 1488.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ακύρωση της Πολ. 1113/2018 κατά το μέρος που ορίστηκε η τιμή εκκίνησης του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων της Α ζώνης Φιλοθέης. ΣτΕ 1865/2019,

σελ. 1527.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Δεν κωλύεται η αρμόδια φορολογική αρχή να διενεργήσει έλεγχο στα βιβλία και στοιχεία του επιτηδευματία για την ίδια χρήση και να εκδώσει συμπληρωματική σχετική πράξη (καταλογισμού φόρου ή προσδιορισμού αποτελεσμάτων) αν από συμπληρωματικά στοιχεία, στοιχεία δηλαδή τα οποία κατά την έκδοση της αρχικής πράξης δεν ήταν υπόψη της αρμόδιας φορολογικής αρχής αλλά περιήλθαν σε αυτήν εκ των υστέρων. ΣτΕ 1494/2019,

σελ. 1523.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ

Το ειδικό φορολογικό καθεστώς της ελληνόκτητης εμπορικής ναυτιλίας μετά την κύρωση του Συνυποσχετικού για τη νέα οικειοθελή παροχή. Μελ. Κ. Καλλιντέρης/Μ. Γραμματοπούλου,

σελ. 1427.

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Συμμόρφωση προς το περιεχόμενο της ΣτΕ 355/2019, σύμφωνα με την οποία η οριστική διαγραφή απαιτήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών πτώχευσης, εξυγίανσης ή θέσης σε ειδική εκκαθάριση εμπορικών επιχειρήσεων, γεννά δικαίωμα επιστροφής του ΦΠΑ για τις προμηθεύτριες εταιρίες. ΔΕΔ Α 2507/6.9.2019,

σελ. 1533.